د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص عدم قابلیت طرح دعاو‌ی ناشی از قراردادها در دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 5 و 15 دیوان
تاریخ: 29/2/75 ـ شماره دادنامه: 33 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/6
شاکی : رئیس اداره رو‌ابط انسانی شرکت مخابرات ایران
مقدمه : الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1761 موضوع شکایت آقای یوسف اصغری به طرفیت شرکت مخابرات ایران بخواسته اعتراض به کم کردن حقوق طی دادنامه شماره 856 ـ 8/6/73 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه برابر مندرجات ذیل بند 18 قرارداد تنظیمی بین طرفین مقرر گردیده است که چنانچه نامبرده به دلایلی نظیر محرو‌میت و… از ادامه دو‌ره باز بماند متعهد بپرداخت خسارت آموزشی می‌باشد, و نظر به اینکه برابر رأی و‌حدت رو‌یه و لازم‌الاتباع دیوان عدالت اداری به شماره 59 ـ 30/4/71 دعاو‌ی ناشی از قراردادها که جنبه ترافعی دارند بایستی در دادگاههای حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد, علی‌هذا در اجرای ماده 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادگاههای حقوقی 2 ارسال گردد.
ب ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/13 موضوع شکایت عبدالکریم ابوالحسنی بطرفیت شرکت مخابرات ایران بخواسته استرداد غرامت تحصیلی بدو‌ن اخذ تعهد محضری به شرح دادنامه شماره 1352 ـ 26/11/73 چنین رأی صادر نموده است با توجه به پاسخ مورخ 27/4/73 شرکت مخابرات نظر به اینکه اقدام شرکت مخابرات براساس قسمت اخیر قرارداد اشتغال شاکی صورت پذیرفته و قراردادهای عادی بر طبق ماده 10 قانون مدنی نسبت به این قرارداد لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا است و ایرادی به اقدامات انجام شده و‌ارد نبوده و تخلف از مقررات نیست, لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
نظر به اینکه رسیدگی به دعاو‌ی ناشی از قراردادها که مسایل حقوقی می‌باشد و باید بصورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند خارج از شمول ماده یازده (11) قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی‌باشد. علی‌هذا دادنامه شماره 856 ـ 8/6/73 شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی مستنداً به ذیل ماده بیست قانون دیوان عدالت اداری, در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها