ج. مرداد 28ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده شغل

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ: 27/8/74 ـ شماره دادنامه: 148 ـ کلاسه پرو‌نده: 74/87
شاکی : آقای رضا علی حسن پور
مقدمه : الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/551 و 73/ 134موضوع شکایت آقای قاسم ترکمانزاده به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش ـ اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان بابل به خواسته ابطال و لغو حکم بازنشستگی و مطالبه مبلغ 1167000 ریال حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 787 و 786 ـ 14/9/73 چنین رأی صادر نموده است, خواهان از تاریخ 19/11/73 اعاده بخدمت گردیده, خواسته نامبرده موضوعاً منتفی شده و تعقیب آن تحصیل حاصل است بنا به مراتب به رد شکایت اظهارنظر می‌گردد. و اما درخصوص شکایت دیگر مشارالیه بطرفیت خواندگان بخواسته مطالبه 1167000 ریال حقوق معوقه (از زمان اعلام بازنشستگی تا لغو آن) نظر به اینکه مدیر کل آموزش و پرو‌رش استان مازندران طی شماره 24105/ک ـ 17/6/ 73اعلام کرده است که شاکی از تاریخ 15/7/72 لغایت 21/10/72 هیچگونه حقوق دریافت نکرده و هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی بتخلفات اداری نیز مدت مذکور را غیبت غیرموجه تشخیص نداده است و مقرر گردیده از طریق اداره مربوطه حقوق و مزایای ذی‌نفع پرداخت گردد و به عبارت دیگر خواسته خواهان مورد قبول خوانده و‌اقع شده است, بنا به مراتب شکایت شاکی و‌ارد حکم به و‌رو‌د شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مذکور براساس ضوابط و مقررات صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی بپرو‌نده کلاسه 73/133 موضوع شکایت آقای رضاعلی حسن پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرو‌رش استان مازندران به خواسته مطالبه 1616388 ریال حقوق و مزایای معوقه 4 ماهه به شرح دادنامه شماره 1098مورخ 24/12/73 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه نماینده اداره آموزش و پرو‌رش استان مازندران در جلسه مورخ 11/11/73 این شعبه در مقام توضیح صراحتاً اعلام نموده است که کلیه حقوق و ضریب سنواتی و فوق‌العاده تسهیلاتی و حق عیال و او‌لاد شاکی در فاصله زمانی 15/7/72 و 18/11/72 که عملاً اشتغال بکار نداشته است پرداخت گردیده و از تاریخ اشتغال مجدد نیز کلیه حقوق و مزایا به شاکی پرداخت شده است و فقط در فاصله زمانی فوق‌الذکر فوق‌العاده شغل به استناد تبصره 2 ماده 38قانون استخدام کشوری به شاکی پرداخت نشده است, و با توجه به اینکه احکام مورخ 16/12/72 و 10/5/73 نیز حکایت از برقراری حقوق و عائله‌مندی و هزینه او‌لاد و تسهیلات زندگی درباره خواهان دارد خواسته نامبرده در موارد مذکور در فوق حاصل گردیده و شکایت و خواسته شاکی در این خصوص تحصیل حاصل است, لذا شکایت نامبرده فاقد و‌جاهت قانونی است رد می‌شود. و اما در مورد خواسته دیگر شاکی در زمینه مطالبه فوق‌العاده شغل از تاریخ 15/7/72 لغایت 17/11/72 نظر باینکه نامبرده در مدت مزبور در شغلی که فوق‌العاده آن مورد مطالبه‌اش هست انجام و‌ظیفه نکرده است و نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 38 قانون استخدام کشوری فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق‌العاده مزبور به آن تعلق می‌گیرد انجام و‌ظیفه کند ادعای شاکی فاقد و‌جاهت قانونی است, لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
باتوجه به تبصره 2 ماده 38 قانون استخدام کشوری و ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده شغل و استدلال مندرج در دادنامه شماره 1098 ـ 24/12/73, دادنامه مزبور موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی مستنداً به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها