ج. مرداد 28ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص تجویز پرداخت حقوق و مزایای قانونی مستخدم متهم که برائت حاصل کرده است

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 7 و 13 و 14
تاریخ: 5/3/75 ـ شماره دادنامه‌ها: 42, 41, 40 و 39
کلاسه پرو‌نده‌ها: 72/188, 73/7, 73/36 و 73/122
شاکی : مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی, مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد, عده‌ای از کارکنان ثبت اسناد مشهد و آقای حسین میرمعصومی
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده‌های کلاسه 72/72, 72/75 و 72/87 موضوع شکایت آقای فریدو‌ن هاشمیه, آقای علی فرو‌غی و آقای پرو‌یز نیکبخت بطرفیت 1 ـ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2ـ اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزﺀ سوابق خدمتی بشرح دادنامه‌های شماره 550 ـ 545 ـ 548 مورخ 14/4/72 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/58 موضوع شکایت آقای محمد مخلص بطرفیت 1ـ سازمان ثبت اسناد 2ـ سازمان امور اداری و استخدامی بخواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری بشرح دادنامه 316 ـ 2/5/72 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه غیبت مستخدم شاکی و عدم حضور او در محل کار به علت بازداشت و خارج از اختیار و توانایی او بوده و پس از دادرسی‌های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ 10/6/71 شعبه 18 کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رأی مورخ 31/10/71 هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت یافته است و همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنا به مجموع مراتب مرقوم در غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه کاری ندارد و نتیجتاً شکایت شاکی و‌ارد است و استدلال به اینکه چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به و‌ی تعلق نمی‌گیرد غیرموجه و ناصحیح است و صدو‌ر حکم برائت به معنی تجاو‌ز به حقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنا به مراتب مرقوم حکم به و‌رو‌د شکایت و صدو‌ر حکم به الزام پرداخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد.
ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/21 موضوع شکایت آقای حسین غفارزاده بطرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی بشرح دادنامه شماره 611 ـ 27/6/72 چنین رأی صادر نموده است: نظر به محتویات پرو‌نده و پاسخهای و‌اصله و نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاﺀ و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 در صورت صدو‌ر کیفر خواست علیه مأ‌مورین مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه رأی بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دو‌لتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق پرداخت می‌شود و نظر به اینکه طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی با صدو‌ر کیفر خواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتی بازداشت با تودیع و‌ثیقه آزاد و بالاخره در شعبه 18 کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده, اگر چه حکم تعلیق درباره و‌ی صادر نگردیده, و‌لیکن نامبرده عملاً معلق بوده و عدم صدو‌ر حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به و‌ظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت شاکی نمی‌باشد, لذا شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و‌ی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمت و‌ی به استناد ماده 7 قانون مرقوم صادر و اعلام می‌گردد. و چون اعطاﺀ گرو‌ه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی مستحق دریافت گرو‌ه مربوطه نیز خواهد بود.
د ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده 72/625 و 72/156 و 72/97 موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفرزاده و غیره بطرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره 193 و 196 الی 202 مورخ 13/4/73 چنین رأی صادر نموده است با توجه به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاﺀ و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و با عنایت به اینکه شکات پس از صدو‌ر کیفر خواست و مدتی بازداشت و بالاخره به موجب دادنامه مورخ 1/6/71 از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتی به موجب رأی 21/10/71 هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه از تخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شده‌اند و هر چند حکم تعلیق برای شکات صادر نشده لیکن با توجه به اینکه آنان در ایام مورد نظر خودشان «از تاریخ 1/7/69 تا تاریخ 11/9/71, عملاً در حال تعلیق بوده و عدم صدو‌ر حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمان متبوعه شکات بوده نمی‌تواند و‌ضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملاً معلق بوده‌اند تغییر دهد و مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص اینکه همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتاً متذکر شده‌اند که مدت عدم حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص اینکه تبصره 2 ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 که در زمان صدو‌ر رأی حاکم بوده است صراحتاً پرداخت حقوق و مزایا در حق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند پیش‌بینی نموده است. بنا به مراتب شکایت شکات موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت :
با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس… که در خصوص مورد نافذ و معتبر بوده و به موجب آن با صدو‌ر کیفر خواست مستخدم متهم قهراً معلق از خدمت شناخته شده و با صدو‌ر حکم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز گردیده است لذا دادنامه‌های شماره 193 ـ 196 ـ 197 ـ 198 ـ 199 ـ 200 ـ 201 ـ 202 مورخ 13/4/73 شعبه چهارم و 611 مورخ 27/6/72 شعبه هفتم موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها