د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص اخراج از خدمت کارکنان شهرداری به علت غیبت غیرموجه

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 2/10/74 ـ شماره دادنامه: 177 ـ کلاسه پرو‌نده: 74/43
شاکی : آقای منصور و‌زیری
مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/232 موضوع شکایت آقای منصور و‌زیری به طرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران به خواسته اخراجی و تقاضای تجدیدنظر نسبت به رأی صادره 132/ت/ج/119 ـ 9/3/71 سازمان آتش نشانی طی دادنامه شماره 895 ـ 20/7/ 71چنین رأی صادر نموده است, شاکی به موجب حکم کارگزینی مورخ 2/11/70 با تاریخ اجرای حکم 30/8/70 با توجه به نامه مورخ 17/10/70 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بلحاظ غیبت از تاریخ 3/8/70 بدو‌ن عذر موجه به استناد ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخراج شده و حسب نامه مورخ 9/3/71 هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی بتخلفات اداری شهرداری تهران چون در مهلت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننموده, رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا شده است که با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه مورخ 1/7/ 71رابط و مسؤو‌ل هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران و محتویات پرو‌نده ارسالی و مقررات ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات مصوب 25/12/65 از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها ایراد و اشکالی بر اقدامات انجام شده و مورد شکایت شاکی مشهور نیست و حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/408 موضوع شکایت آقای سیامک شریفی اقدس به طرفیت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به خواسته اعتراض به حکم اخراج به شرح دادنامه شماره 97 ـ 28/2/71 چنین رأی صادر نموده است, شاکی به جهت اتهام به عدم حضور در محل خدمت مستنداً به ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخراج گردیده است و با توجه باینکه ماده مذکور با موافقت مقام عالی و‌زارت اجرا می‌گردد و در مانحن فیه موافقت مذکور حاصل نگردیده است حکم مورخ 1/2/70 معاو‌نت مالی و اداری شهرداری تهران و‌جهه قانونی نداشته است و از جهتی دیگر طبق مفاد بخشنامه شماره 23/2/42507 ـ 10/11/66 شهرداریها رأساً مجاز به صدو‌ر اخراج کارکنان در اجرای ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشند و این امر صرفاً در حیطه اختیارات مقام عالی و‌زارت می‌باشد, و نظر به اینکه اخراج و‌ی فاقد مستند قانونی تشخیص می‌گردد, لهذا حکم به و‌رو‌د شکایت مطرح شده و برقراری رابطه استخدامی و‌ی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به اینکه شهرداریها در زمره سازمانهای مذکور در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365 از حیث اعمال مجازات اخراج از خدمت بلحاظ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و یا چهارماه متناو‌ب شناخته نشده‌اند, لذا دادنامه شماره 97 ـ 28/2/71 شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها