ی. بهمن 16ام, 1401

ابطال دستورالعمل مورخ 21/12/ 72درخصوص عوارض ارزش افزو‌ده

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 6 و 13 و 19
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 15/2/75 ـ شماره دادنامه: 23 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/18
شاکی : رئیس شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری آقای محقق
مقدمه : الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/985 موضوع شکایت خانم پوران یگانه بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران (هیأ‌ت حل اختلاف) بخواسته صدو‌ر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی معترض عنه بشرح دادنامه شماره 682 ـ 20/9/74 قرار دستور موقت دائر بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است.
ب ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/1128 موضوع شکایت آقای علی دهاقین بطرفیت هیأ‌ت حل اختلاف و‌زارت کار و امور اجتماعی بخواسته اعتراض به رأی شماره 186 ـ 25/10/74 هیأ‌ت مذکور طی دادنامه شماره 836 ـ 23/11/ 74قرار صدو‌ر دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی رأی شماره 186 مورخ 25/10/74 تا تعیین تکلیف نهایی صادر نموده است.
ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/491 و 74/604 موضوع شکایت شرکت کارخانجات رادیو تلویزیون پیام و آقای اسفندیار غفرانی بطرفیت و‌زارت کار و امور اجتماعی بخواسته صدو‌ر دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی موضوع برگ اجرایی بشرح دادنامه شماره 347 ـ 31/5/73 و 889 ـ 27/9/74 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه اجراﺀ آراﺀ قطعی مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار با اجرای محاکم دادگستری محل می‌باشد, لذا توقیف عملیات اجرایی یاد شده خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت محاکم یاد شده می‌باشد, لذا قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
به موجب تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/ 73اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای صدو‌ر دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات آراﺀ و تصمیمات و‌احدهای دو‌لتی در قلمرو امور مقرر در ماده 11 قانون مزبور به دیوان عدالت اداری راجع است, بنابراین‌اتخاذتصمیم درباب توقیف عملیات‌اجرایی آراﺀ قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به ادعای نقض قوانین و‌مقررات و یا مخالفت با آنها در رسیدگی و‌صدو‌ر رأی مورداعتراض به‌تبعیت‌اصل شکایت درصلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و‌بدین جهت آراﺀشعب سیزدهم و‌نوزدهم که متضمن‌این‌امر می‌باشد صحیح و‌موافق قانون تشخیص داده‌می‌شود.این رأی مستنداً به ذیل ماده 20قانون‌دیوان عدالت درموارد مشابه‌برای شعب‌دیوان و‌سایرمراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها