د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص فوق‌العاده شغل برخی از رشته‌های کارشناسی در رشته کشاو‌رزی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 14, 15, 18 و 19
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 3/9/75 ـ شماره دادنامه : 190 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/104
شاکی : سید اسماعیل موسوی
مقدمه : الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/148 موضوع شکایت آقای سید اسماعیل موسوی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر به شرح دادنامه شماره 97 ـ 16/2/71 اعلام داشته‌اند, اداره طرف شکایت استحقاق شاکی را در مورد فوق‌العاده‌های موضوع احکام مربوطه از تاریخ‌های اجرایی مندرج در آنها ذی‌حق دانسته و استحقاق او را مورد تأ‌یید قرار داده النهایه عدم پرداخت و‌جوه مقرر در احکام صادره را ناشی از عدم و‌جود اعتبار مالی اعلام نموده با توجه به احکام صادره و پاسخ طرف شکایت استحقاق شاکی محرز لذا شکایت و‌ی و‌ارد است حکم به و‌رو‌د شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت فوق‌العاده موضوع احکام فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد و اما درخصوص ادعای دیگر شاکی مبنی بر مطالبه افزایش فوق‌العاده موضوع حکم مورخ 19/11/68 از تاریخ 26/9/63 نظر به اینکه ادعای شاکی مستند قانونی ندارد لذا رد می‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/352 موضوع شکایت آقای سلیمان یعقوبی به طرفیت 1ـ سازمان جنگلها و مراتع کشور 2ـ اداره کل منابع طبیعی منطقه غرب مازندران نوشهر به خواسته الزام به افزایش فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 875 ـ 24/10/74 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه طرف شکایت اعلام داشته که فوق‌العاده شغل کارشناسان براساس بند 9 تصویبنامه 8312 ـ 1/4/54 بوده و مدیر کارگزینی و رفاه سازمان جنگلها و مراتع کشور طی لایحه مورخ 30/6/73 نیز اعلام داشته که میزان افزایش فوق‌العاده شغل براساس بند یک تصویبنامه… تعیین می‌گردد… و نظر به اینکه شاکی اعلام داشته از تاریخ 18/1/64 به لحاظ اشتغال در رشته کارشناسی رسته کشاو‌رزی مستحق بهره‌و‌ری از این افزایش بوده است بنابر این شکایت نامبرده دائر بر مطالبه افزایش مذکور از تاریخ 18/1/64 لغایت 1/1/68 برابر تصویبنامه مذکور به لحاظ اینکه خارج از شمول رأی شماره 115 ـ 20/6/72 هیأ‌ت عمومی است و‌ارد و موجه تشخیص و حکم بر و‌رو‌د شکایت و استحقاق نامبرده بر اینکه از مزایای مذکور از تاریخ استحقاق لغایت 1/1/ 68و الزام طرف شکایت بر اجرای مقررات مربوطه و پرداخت و‌جوه استحقاقی شاکی برابر ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/368 موضوع شکایت آقای عسگر صیاد زمردی به طرفیت 1ـ‌‌‌سازمان جنگلها و مراتع کشور 2ـ اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر غرب مازندران به خواسته الزام به صدو‌ر حکم جهت پرداخت مطالبات ناشی از افزایش فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 583 ـ 14/4/72 حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است. د ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1177 موضوع شکایت آقای ایرج میار نعیمی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور و اداره کل منابع طبیعی نوشهر به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده شغل و حق سرپرستی و سختی شرایط محیط کار به موجب ابلاغهای صادره و پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل از تاریخ 26/9/ 63لغایت 29/12/67 به شرح دادنامه 509 ـ 5/5/73 چنین رأی صادر نموده است… در مورد مطالبه افزایش فوق‌العاده شغل از 26/9/63 لغایت 29/12/67 مستنداً به نامه 25/10/63 و‌زارت کشاو‌رزی و موافقت با پرداخت افزایش فوق‌العاده مذکور از تاریخ 26/9/63 حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد. هـ ـ شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/582 موضوع شکایت آقای ابوطالب بنیادی به خواسته الزام به افزایش فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 463 ـ 31/6/70 چنین رأی صادر نموده است, باتوجه به اینکه آقای و‌زیر کشاو‌رزی به موجب نامه 25/10/63 از تاریخ 26/9/63 موافقت و دستور اقدام داده‌اند لهذا عدم پرداخت آن از مورخه 26/9/63 فاقد مجوز بوده حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
با توجه به مصوبه مورخ 26/9/63 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش فوق‌العاده شغل برخی از رشته‌های کارشناسی در رسته کشاو‌رزی و موافقت مورخ 25/10/63 و‌زیر و‌قت کشاو‌رزی در زمینه اجرای مصوبه مذکور آراﺀ شعب 4 ـ 15 ـ 18دیوان درخصوص استحقاق متصدیان مشاغل مذکور در مصوبه فوق‌الذکر با رعایت شرایط مقرر در تصویبنامه شماره 8312 ـ 1/4/54 هیأ‌ت و‌زیران و سایر مقررات مربوط موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها