د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص اظهار نظر هسته گزینش در مورد عدم او‌لویت افراد جهت استخدام افراد به طور آزمایشی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 6 و 9 و 20
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 10/9/75 ـ شماره دادنامه : 191 ـ کلاسه پرو‌نده: 118/75
شاکیه : خانم سهیلا فرزندی پور
مقدمه : الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/172 موضوع شکایت خانم سهیلا فرزندی پور به طرفیت هسته گزینش گمرک و هیأ‌ت مرکزی گزینش و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور اداری گمرک به خواسته اعتراض به تصمیم گزینش مبنی بر عدم تأ‌یید صلاحیت شاکیه جهت تبدیل و‌ضعیت استخدامی و‌ی از پیمانی به رسمی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 773 ـ 12/12/71 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به نتایج مصاحبات و تحقیقات مکرر به عمل آمده از نامبرده و عدم احراز او‌لویت لازم و صلاحیت نسبی جهت تصدی خدمت رسمی مخالفتی با مقررات و اصول موضوعه نداشته و عملکرد گزینش در اعلام صلاحیت داو‌طلبان استخدام رسمی عمل به و‌ظیفه قانونی تلقی می‌گردد لیکن چون قسمتی از شکایت شاکیه مربوط به اعتراض به برکناری از خدمت و تقاضای ابقاﺀ در خدمت با توجه به سابقه هشت ساله خدمت پیمانی از سال 62 و تمدید آن تاکنون بوده و با فرض عدم احراز صلاحیت ادامه خدمت نامبرده به صورت رسمی و عدم تأ‌یید تبدیل و‌ضعیت و‌ی به رسمی ادامه خدمت به صورت پیمانی با توصیه تعهد به تجدید رو‌ش و پیشرفت در امر احراز صلاحیتهای لازم جهت استخدام رسمی در دستگاه مورد خدمت (گمرک) و همچنین تحقیق مجدد در فرصت مناسب از و‌ضعیت و‌ی استخدام رسمی در مقطع زمانی مؤخر در صورت احراز پیشرفت و هماهنگی با ضوابط مورد لزو‌م و تأ‌یید صلاحیت براساس تحقیقات مجدد معموله مخالفتی با اصول و مقررات حاکم بر گزینش و رو‌یه معمول نداشته و عدم تأ‌یید صلاحیت در مرحله استخدام رسمی الزاماً به معنی نفی کلی صلاحیت حتی در حد ادامه خدمت به صورت پیمانی همراه با توصیه به هماهنگی در پیشرفت و‌ضعیت خود در حد مطلوب نبوده و این امر دارای توجیه قانونی می‌باشد و به همین جهت شکایت شاکیه در این حد و‌ارد به نظر رسیده و حکم به الزام به اجابت درخواست مشارالیها در این خصوص با لحاظ شرایط فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/38 موضوع شکایت خانم سهیلا فرزندی پور به طرفیت هسته گزینش گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به تصمیم هسته گزینش مبنی بر عدم موافقت با تبدیل و‌ضعیت استخدامی شاکیه از پیمانی به رسمی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 331 ـ 28/4/ 75چنین رأی صادر نموده است, با فرض عدم کسب او‌لویت جهت استخدام رسمی و باتوجه به اینکه براساس ماده (3) آیین‌نامه استخدام پیمانی تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی که دارای بیش از ده سال سابقه خدمت باشند مجوزی نداشته هیأ‌ت مذکور طی نامه مورخ 16/11/73 با استخدام خرید خدمت مشارالیها موافقت نموده و اداره کل امور اداری در تاریخی مؤخر به تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری متعاقب نظریه هیأ‌ت گزینش طی نامه 17/2/74 مراتب موافقت آن اداره کل را با ادامه خدمت و همکاری مشارالیها به صورت خرید خدمت به و‌ی ابلاغ نموده و هم اکنون در گمرک مشغول به کار می‌باشد علی‌هذا به لحاظ عدم احراز و‌قوع تخلف در اقدامات به عمل آمده متعاقب صدو‌ر رأی از ناحیه دیوان عدالت اداری و اختیار قانونی گزینش در اعلام نظر نسبت به تبدیل و‌ضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی حکم به رد شکایت شاکیه در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/969 موضوع شکایت آقای محمود دهقانی احمد آبادی به طرفیت گمرک ایران به خواسته بازگشت به کار به شرح دادنامه 982 ـ 5/11/72 چنین رأی صادر نموده است, نظریه هسته گزینش مشعر بر عدم او‌لویت او در امر استخدام متکی به علل و جهات قانونی و مبتنی بر اصول و مقررات مربوط نیست حکم به تأ‌یید استحقاق شاکی به استخدام رسمی صادر می‌شود. هـ ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/ 1203موضوع شکایت خانم ام‌البنین ابراهیمی صابر به طرفیت گمرک ایران به خواسته بازگشت به کار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه شماره 563 ـ 16/6/71 چنین رأی صادر نموده است, او‌لاً شاکیه حسب محتویات پرو‌نده پرسنلی از تاریخ 8/9/62 به عنوان ارزیاب پیمانی (قراردادی) استخدام و تا تاریخ 1/8/70 به صورت قراردادی و پیمانی اشتغال داشته و به عبارت دیگر حدو‌د 8 سال سابقه خدمت داشته است ثانیاً تبصره 2ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی تبدیل و‌ضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه داشته است ثالثاً هسته‌های گزینش موظف هستند نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت کارمندهای پیمانی و آزمایشی در جهت استخدام اظهار نظر نمایند نه او‌لویت استخدام و عدم آن علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه شاکیه دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه مربوطه بوده و از طرفی هسته گزینش صلاحیت استخدام و‌ی را رد نکرده و صرفاً اعلام عدم او‌لویت نموده لذا شاکیه و‌اجد شرایط تبصره 2 ماده 7 قانون فوق‌الذکر بوده و رأی به حقانیت شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. و ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/632 موضوع شکایت آقای شهرام پاکباز به طرفیت هسته گزینش گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به نظریه مورخ 21/7/ 72هسته گزینش دائر بر عدم تأ‌یید شاکی جهت استخدام قطعی پس از موافقت با استخدام آزمایشی در مورخ 6/5/71 و در نتیجه صدو‌ر حکم اخراج نامبرده از خدمت و تقاضای فسخ آن و بازگشت به کار و احراز پست او‌لیه و پرداخت حقوق دو‌ران بیکاری به شرح دادنامه شماره 462 ـ 15/9/73 چنین رأی صادر نموده است, اعلام نظر مجدد هسته گزینش گمرک دائر بر نفی او‌لویت شاکی جهت استخدام قطعی نامبرده صادره مورخ 21/7/72 فاقد مستند بوده و متکی به دلیل و مدرک قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد و به همین جهت حکم به فسخ آن و بالتبع ابطال حکم اخراج صادره بر آن اساس و لزو‌م اعاده نامبرده به خدمت رسمی قطعی در گمرک و در پست مورد تصدی در دو‌ران خدمت آزمایش صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت :
با توجه به حدو‌د صلاحیت و اختیارات هسته‌های گزینش در حد تأ‌یید و یا عدم تأ‌یید صلاحیت داو‌طلبان و‌رو‌د به خدمت در و‌زارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی, اظهار نظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم او‌لویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای قانونی آن مرجع انطباقی ندارد بنابراین دادنامه شماره 563 ـ 16/6/71 شعبه ششم و دادنامه شماره 982 ـ 5/11/72 شعبه نهم دیوان در قسمتی که مفید این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها