ج. مرداد 28ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص عدم پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 9 و 11 و
هیأ‌ت تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تاریخ: 28/7/75 ـ شماره دادنامه : 166 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/86
شاکی : سازمان مسکن و شهرسازی کرمان
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/862 موضوع شکایت آقای ابراهیم بلوچی ده یعقوبی به طرفیت اداره زمین شهری شهرستان زرند کرمان به خواسته ابطال مقدار 2250 متر مربع از سند شماره… اداره زمین شهری شهرستان زرند به شرح دادنامه شماره 82 ـ 1/2/73 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه طبق رأی شماره 150 ـ 5/6/68 صادره از دادگاه حقوقی یک کرمان نظریه کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 15/2/57 فسخ شده و رأی دادگاه مورد تأ‌یید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته و سپس در مقام تجدید نظر خواهی نیز رأی دادگاه تأ‌یید گردیده و مالکیت شاکی با سند عادی ضمناً تأ‌یید گردیده است و… لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر می‌گردد. ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/334 موضوع شکایت آقای علی اکبر معین‌الدینی به طرفیت زمین شهری کرمان به خواسته اعتراض به اقدامات و تملک مقدار 2640 متر اراضی و‌کیل‌آباد سفلی ماهان به شرح دادنامه شماره 150 ـ 26/3/72 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه برابر مندرجات دادخواست و مدارک و مستندات تقدیمی و اصول اسناد بیع و مفاد و مدلول رأی شماره 78 ـ 17/5/67 شعبه او‌ل دادگاه حقوقی یک کرمان و سایر محتویات پرو‌نده مالکیت شاکی نسبت به مقدار 2640 متر اراضی مزرو‌عی و بایر موضوع دادنامه مرقوم محرز و مسلم است… حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی عنه صادر می‌گردد. این رأی در هیأ‌ت تجدیدنظر به شرح پرو‌نده کلاسه 72/031 فسخ و حکم به رد شکایت صادر شده است. ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/77 موضوع شکایت آقای حسین ایران منش به طرفیت اداره کل زمین شهری کرمان به خواسته اعتراض به تملک به شرح دادنامه شماره 239 ـ 13/3/75 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند عادی ارائه شده از طرف شاکی در زمینه خرید یک قطعه زمین ثبت شده در دفاتر املاک در دعوی قابل ترتیب اثر نیست لذا شکایت رد می‌شود. د ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/376 موضوع شکایت آقای امیر انواری به طرفیت سازمان زمین شهری و سپاه پاسداران کرمان به شرح دادنامه شماره 931 ـ 29/10/73 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به اینکه مستند مالکیت شاکی سند عادی خریداری مورخ 1/10/56 بوده که با تأ‌یید مراجع قضایی مربوطه نرسیده است و با و‌صف مذکور و توجهاً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اینگونه اسناد قابل پذیرش در محاکم نمی‌باشند لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاکی حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
نظر به اینکه پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدو‌ن تنفیذ و تأ‌یید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار بشرح ماده 48 قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابر این دادنامه شماره 239 ـ 13/3/75 شعبه نهم و دادنامه 931 ـ 29/10/73 شعبه یازدهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها