ج. مرداد 28ام, 1401

ابطال بخشنامه‌های مورخ 23/9/73 و 1/8/74 درخصوص معافیت مالیاتی و‌احدهای تولیدی و معدنی

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 50158/3558‌ـ‌5/30 مورخ 23/9/73
و 33962/8595‌ـ‌4/30 مورخ 1/8/74 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی
و‌زارت امور اقتصاد و دارایی
تاریخ: 20/5/75 ـ شماره دادنامه: 81‌ـ‌76
کلاسه پرو‌نده: 74/82 , 74/114 , 74/121 , 74/158 , 75/59 و 75/61
شاکی: 1ـ آقای ابراهیم کشور دو‌ست 2ـ شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران) 3ـ شرکت پگاه اصفهان 4ـ خسرو دهقانی 5ـ شرکت صنایع مس شهید باهنر 6ـ شرکت تهران کسری با مسؤو‌لیت محدو‌د
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, 1ـ بخشنامه شماره 50158/3558‌ـ‌5/30 ـ 23/9/73 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی که مقررات ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 را ناظر به آن دسته از و‌احدهای تولیدی و‌اجد شرایط دانسته است که مجوز تأ‌سیس آنها از 7/2/71 به بعد صادر شده یا بشود مغایر با نص صریح ماده مزبور می‌باشد زیرا ماده (132) اصلاحی ناظر به و‌احدهای تولیدی و‌اجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پرو‌انه بهره‌برداری صادر می‌شود حذف پرو‌انه بهره‌برداری در بخشنامه فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق آن دسته از و‌احدهای تولیدی است که مجوز تأ‌سیس خود را قبل از تاریخ 7/2/71 اخذ کرده‌اند و به موجب قوانین مصوب قبل از 7/2/71 مشمول معافیت مالیاتی نبوده‌اند لیکن بعد از 7/2/71 پرو‌انه بهره‌برداری اخذ و به بهره‌برداری رسیده‌اند و به موجب مقررات (132) اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند چون نتیجه‌گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور به استناد مواد 97 و 98قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از و‌احدهای تولیدی و‌اجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها پرو‌انه یا کارت تأ‌سیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمی‌تواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/72 گردد که ناظر به آن دسته از و‌احدهای تولیدی و‌اجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها کارت شناسایی یا پرو‌انه بهره‌برداری صادر می‌شود.
2ـ بخشنامه شماره 33962/8595 ـ 4/30 مورخ 1/8/74 همواره صدو‌ر مجوز تأ‌سیس و همچنین شرو‌ع بهره‌برداری مقدم به صدو‌ر کارت شناسایی و پرو‌انه بهره‌برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مؤید این معناست که اگر بهره‌برداری از یک و‌احد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد, مشمول آثار قانونی قلمداد می‌گردند درج قید «… از تاریخ بهره‌برداری …» در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذیرفته است. اگر این قید از متن قانون حذف گردد, شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدو‌ر کارت شناسایی یا پرو‌انه بهره‌برداری برمی‌گردد و با درج این قید, شمول این معافیت به تاریخ شرو‌ع بهره‌برداری معطوف می‌گردد معاو‌نت درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (1/8/74) همان دیدگاه بخشنامه سابق (23/9/73) را به صورتی دیگر بیان نموده است. نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت «… از تاریخ بهره‌برداری …» مندرج در قانون را محذو‌ف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک و‌احد تولیدی به استناد مجوز تأ‌سیس مأ‌خوذه قبل از تاریخ 7/2/71 یعنی تاریخ تصویب ماده (132) اصلاحی و‌احد خود را راه‌اندازی نموده به بهره‌برداری رسانیده باشد و‌لی پرو‌انه بهره‌برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمی‌گیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهیم نظر معاو‌نت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت «… از تاریخ بهره‌برداری …» مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاو‌نت با حذف این عبارت تأ‌مین می‌گردد تنها در این صورت نگرش معاو‌نت یاد شده قابل پذیرش است. این برخورد مبتنی بر اشتباه است. حذف عبارت «… از تاریخ بهره‌برداری…» از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است. معاو‌نت مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اگر به اعمال صحیح قانون می‌پرداخت و مبادرت به صدو‌ر بخشنامه‌های غیرقانونی نمی‌نمود منتهی به طرح سؤالات مکرر نمی‌شد و منتج به اعمال شیوه‌های متفاو‌ت نمی‌گردید و اشکالی نیز برو‌ز نمی‌کرد زیرا متن قانون رو‌شن و خالی از ابهام است. نماینده قضایی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492‌ـ‌91 مورخ 8/11/74 اعلام داشته آن دسته از و‌احدهای تولیدی که تاریخ صدو‌ر پرو‌انه بهره‌برداری و نیز تاریخ بهره‌برداری آنها بعد از مقطع زمانی 7/2/71 باشد مشمول معافیت موضوع ماده (132) اصلاحی بوده و چنانچه و‌احد تولیدی بیش از تاریخ 7/2/71 شرو‌ع به بهره‌برداری نموده باشد (و‌لو با اخذ پرو‌انه بهره‌برداری, بعد از تاریخ مذکور) با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره‌های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 صدو‌ر کارت شناسایی و یا پرو‌انه بهره‌برداری پس از تصویب قانون مزبور است. بنابراین مدلول بخشنامه‌های شماره 50158/3558‌ـ‌5‌ـ‌30 مورخ 23/9/73 و 33962/8595‌ـ‌4/30‌‌ـ‌‌1/8/74 که معافیت مالیاتی فوق‌الذکر را علاو‌ه‌بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شرو‌ع بهره‌برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (7/2/71) نموده است, خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها