د. مرداد 24ام, 1401

ابطال مصوبات و بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جهت تغییر تاریخ اجرای همترازی حقوق و مزایای مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/16

موضوع : ابطال بخشنامه 6723/د‌ـ‌23/11/72 و بند 4 بخشنامه
1802/42‌ـ‌22/4/73 و قسمتی از بخشنامه 12596/42/2‌ـ‌8/7/74
تاریخ: 6/11/75 ـ شماره دادنامه: 222 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/131
شاکیه : خانم طیبه بیگم مصلائی
طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی
مقدمه : شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, برابر ماده (19) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 16/6/70 مبنی بر اینکه (اشخاص مشمول مواد 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22 و تبصره‌های ذیل آنها از تاریخ 1/1/70… از تاریخ 1/1/71 لازم‌الاجرا می‌باشد) به عبارتی کسانی که مشمول مواد پیش گفته می‌باشند از تاریخ 1/1/71 می‌باید همطرازی آنها براساس ضوابط و مقررات پیش گفته برقرار گردد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور برابر بخشنامه شماره 6723/د‌ـ‌23/11/72 و قسمت آخر بند 4 بخشنامه 1802/42 مورخ 22/4/73 تاریخ اجرای مصوبه مذکور یعنی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت در مورد همطرازی حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس با مراتب اعضای هیأ‌ت علمی دانشگاهها را 1/1/73 و براساس قسمتی از بخشنامه 12596/42/2 مورخ 8/7/74 تاریخ اجراﺀ را 28/12/73 اعلام نموده و به اجرا گذاشته است در حالی که چنانکه مستحضرید براساس ماده (19) قانون نظام هماهنگ تاریخ اجرا 1/1/71 می‌باشد. همانطور که مطلعید بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و سازمان امور اداری و استخدامی با صدو‌ر چنین بخشنامه‌هایی حقوق مسلم گرو‌ه کثیری از کارکنان دو‌لت بالاخص کارکنان آموزش و پرو‌رش را تضییع نموده است لذا از آن هیأ‌ت محترم ابطال بخشنامه 6723/د مورخ 23/11/72 و قسمت آخر بند (4) بخشنامه 1802/42‌ـ‌22/4/73 و آن قسمت از بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ 8/7/74 که تاریخ اجرا را 28/12/73 اعلام نموده را تقاضا می‌نماید. مدیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44440/242 مورخ 29/10/75 اعلام داشته‌اند, در اجرای ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مقرر گردیده است همطرازی حقوق و فوق‌العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد (فوق‌لیسانس) و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی, تحقیقاتی و آموزشی انجام و‌ظیفه می‌نمایند با مراتب اعضای هیأ‌ت علمی برای تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع ماده (8) قانون براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد خواهد بود. باعنایت به مراتب فوق‌الذکر تاریخ اجرای همطرازی یاد شده حسب آخرین تصمیمات شورای حقوق و دستمزد 28/12/73 تعیین گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت :
به موجب قسمت دو‌م ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب شهریور 1370 تاریخ اجرای موادی از قانون مزبور از جمله ماده 8 آن قانون موضوع همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده اخیرالذکر 1/1/1371 تعیین شده است و چون اختیار تنظیم و تدو‌ین دستورالعمل اجرای ماده 8 قانون مذکور متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نمی‌باشد, آن قسمت از مصوبات مورد شکایت که ناظر به تغییر و تعیین تاریخ اجرای ماده فوق‌الذکر می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها