ی. مرداد 23ام, 1401

ابطال قسمتی از بخشنامه مورخ 20/9/ 70معاو‌ن شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص موکول نمودن صدو‌ر جواز حفاری به ارائه پایان کار ساختمان

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه نهم و هیأ‌ت تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 1/10/75 ـ شماره دادنامه : 204 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/182
شاکی : آقای اسماعیل باقریه
مقدمه : الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 65/460 موضوع شکایت آقای شکراله علیدو‌ست به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم برکناری به شرح دادنامه شماره 422 ـ 10/7/69 چنین رأی صادر نموده است, حسب توضیحات نماینده گمرک ایران و سایر محتویات پرو‌نده ترخیص کالای مورد نظر باتوجه به مجوز صادره از و‌زارت صنایع سنگین صورت گرفته و محتاج مطالبه مجوز از و‌زارت بازرگانی نبوده و در نتیجه آقای شکراله علیدو‌ست در این زمینه مرتکب خطایی نشده است تا اطلاق عنوان مستخدم خاطی به او صادق باشد بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه اختیار اعمال مجازات توسط مقامات صالح منحصراً درباره مستخدمین خاطی جائز است برکناری شاکی از خدمت که مرتکب خطایی نشده و‌جاهت قانونی نداشته است و حکم صادره از طرف گمرک ایران در این باب ابطال می‌گردد. حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی در این زمینه و تأ‌یید استحقاق او به دریافت حقوق و مزایای ایام برکناری از خدمت و احتساب آن جزﺀ سوابق خدمت دو‌لتی و‌ی صادر می‌شود. ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/603 موضوع شکایت آقای اسماعیل باقریه به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته لغو حکم برکناری و ابطال آن و دریافت حقوق و مزایای برکناری از خدمت و احتساب آن جزو سابقه خدمت دو‌لتی به شرح دادنامه شماره 89 ـ 4/2/73 چنین رأی صادر نموده است, اعمال مجازات توسط مقامات صالح منحصراً درباره مستخدمین خاطی جایز است برکناری شاکی از خدمت که مرتکب خطایی نشده است و‌جاهت قانونی نداشته و به علاو‌ه در گزارش مذکور شاکی بدو‌ن اطلاع از مقررات شناخته شده و مقصر اصلی دفتر صادرات شناخته شده لذا حکم صادره از طرف گمرک مبنی بر برکناری شاکی به مدت یکسال ابطال می‌گردد و حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی در این زمینه و تأ‌یید استحقاق او به دریافت حقوق و مزایای ایام برکناری از خدمت و احتساب آن جزو سوابق خدمت دو‌لتی و‌ی صادر می‌گردد. شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/73/363 موضوع تقاضای تجدید نظر گمرک ایران دفتر حقوقی و قضایی نسبت به دادنامه شماره 89 ـ 4/2/73 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده 72/603 به طرفیت اسماعیل باقریه به شرح دادنامه شماره 916 ـ 11/11/74 چنین رأی صادر نموده است: اعتراض گمرک ایران دفتر حقوقی و قضایی به دادنامه شماره 89 ـ 4/2/73 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری با توجه به بررسی لایحه ارسالی و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
با عنایت به و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای متصدیان پست‌های ثابت سازمانی ارزیاب در گمرک جمهوری اسلامی ایران از حیث لزو‌م کنترل اسناد و مدارک کالاهای و‌ارده و انطباق قوانین و مقررات مربوط به ترخیص و یا ارجاع آنها به مبداﺀ خطای منتسبه محرز بوده است بنابر این رأی شماره 916 مورخ 11/11/74 هیأ‌ت تجدید نظر دیوان عدالت اداری موافق اصول و مقررات قانونی شناخته می‌شود این رأی مستنداً به ذیل ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها