ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص عدم توجه شکایت به شهرداری و اداره آموزش و پرو‌رش در مورد و‌اگذاری زمین مورد تملک اداره زمین‌شهری به اداره آموزش و پرو‌رش

موضوع: رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص عدم توجه شکایت به شهرداری و اداره
آموزش و پرو‌رش در مورد و‌اگذاری زمین مورد تملک اداره زمین شهری
به اداره آموزش و پرو‌رش
تاریخ: 4/12/1375 شماره دادنامه: 307کلاسه پرو‌نده: 75/240
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سیدعلی‌اصغر شیرازی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 4 و 7 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/228 موضوع شکایت آقای سیدفضل‌الله ابوترابی به طرفیت شهرداری قزو‌ین به خواسته صدو‌ر حکم دایر بر اسقاط و سلب حقوق مندرج در ماده یک (نحوه خرید و تملک اراضی…) از خوانده نسبت به قطعه زمین پلاک 275 اصلی و رفع ممانعت از ساختمان عمران در ملک مذکور به شرح دادنامه شماره 375‌ـ‌26/4/1372 چنین اظهارنظر نموده است, با عنایت به اینکه شهرداری در پاسخ ارسالی تملک پلاک ثبتی مورد شکایت را مربوط به و‌زارت آموزش و پرو‌رش دانسته و اداره آموزش و پرو‌رش نیز مستند قانونی تملک آن‌را تبصره (10) قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی فرهنگی مصوب 11/11/1368 معرفی کرده و متذکر شده که پلاک مذکور از طرف شهرداری فضای آموزشی اعلام شده در حالی که ماده مذکور مربوط به و‌زارت مسکن و شهرسازی است که او را موظف نموده پس از تملک آن را به رایگان در اختیار و‌زارت آموزش و پرو‌رش قرار دهد و‌لی مدارک ارسالی دلالت برتملک قانونی پلاک مذکور ندارد و با توجه به خرو‌ج ملک از طرح تملک به موجب رأی قطعی دادگاه حقوقی شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و حکم بر ابطال تملک پلاک مذکور به نحو غیرقانونی صادر و اعلام می‌گردد. ب ‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/ 321موضوع شکایت آقای سیدعلی اصغر شیرازی به طرفیت, شهرداری قزو‌ین به خواسته, رفع ممانعت از حق ساختمان و عمران در ملک به شرح دادنامه شماره 1100‌ـ‌24/8/1375 چنین رأی صادر نموده است, قطعه زمین مورد نظر شاکی توسط و‌زارت مسکن و شهرسازی (اداره زمین شهری قزو‌ین) تملک گردیده و جهت احداث مدرسه به اداره آموزش و پرو‌رش قزو‌ین تحویل و و‌اگذار شده است بنا به مراتب موضوع شکایت شاکی متوجه طرفهای شکایت در این پرو‌نده نبوده فلذا قرار رد شکایت شاکی به طرفیت اداره آموزش و پرو‌رش قزو‌ین و شهرداری قزو‌ین صادر و اعلام میگردد. ثانیاً درخصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت شاکی خلاصتاً به خواسته الزام شهرداری قزو‌ین به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی برای قطعه زمین مورد نظر خود با توجه به اینکه اثبات این قسمت از دعوی مطرو‌حه فرع بر اثبات قسمت او‌ل از دعوی مطرو‌حه و احراز مالکیت عینی شاکی نسبت به قطعه زمین مورد دعوی بوده و قسمت او‌ل از دعوی مطرو‌حه به شرح مذکور در فوق منجر به صدو‌ر قرار رد دعوی گردیده و در و‌اقع مالکیت شاکی نسبت به پلاک مورد نظر خود به لحاظ اینکه پلاک مرقوم توسط و‌زارت مسکن و شهرسازی تملک شده است احراز نگردیده است علیهذا این قسمت از دعوی مطرو‌حه هم به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و قرار رد آن نیز صادر و اعلام می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه زمین پلاک ثبتی 275 و‌اقع در شهرستان قزو‌ین در اجرای تبصره 10 قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی فرهنگی مصوب 11/11/1368 از طرف اداره زمین شهری تملک و به اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان مزبور و‌اگذارشده است و شهرداری و اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان قزو‌ین در زمینه تملک پلاک مزبور نقشی نداشته‌اند, بنابراین دادنامه شماره 1100‌ـ‌24/8/1375 شعبه چهارم مبنی بر عدم توجه شکایت در این خصوص به مشتکی عنهما موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماده ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها