د. مرداد 24ام, 1401

ابطال قسمتی از بخشنامه‌های سازمان اموراداری و استخدامی کشور درخصوص همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 16/6/1370

درخصوص همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 16/6/1370
تاریخ: 6/11/75 شماره دادنامه: 222کلاسه پرو‌نده: 75/131
مرجع رسیدگی:هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیه: خانم طیبه بیگم مصلائی
طرف شکایت: سازمان اموراداری و استخدامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 6723/د ‌ـ‌ 23/11/72 و بند 4 بخشنامه 1802/42‌ـ‌ 22/4/73 و قسمتی از بخشنامه 12596/42/2‌ـ‌8/7/74
مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, برابر ماده (19) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب 16/6/1370 مبنی بر اینکه (اشخاص مشمول مواد 1و 2و 3و 4و 7و 10و 13و 14و 17و 20و 21و 22 و تبصره‌های ذیل آنها از تاریخ 1/1/1370 از تاریخ 1/1/1371 لازم‌الاجرا می‌باشد) به عبارتی کسانی که مشمول مواد پیش‌گفته می‌باشند از تاریخ 1/1/1371 می‌باید همطرازی آنها براساس ضوابط و مقررات پیش گفته برقرار گردد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور برابر بخشنامه شماره6723/د‌ـ‌ 23/11/1372 و‌قسمت آخر بند 4بخشنامه 1802/42 مورخ 22/4/1373 تاریخ اجرای مصوبه مذکور یعنی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت در مورد همطرازی حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس با مراتب اعضای هیأ‌ت علمی دانشگاهها را 1/1/1373 و براساس قسمتی از بخشنامه 12596/42/2 مورخ 8/7/1374 تاریخ اجراﺀ را 28/12/1373 اعلام نموده و به اجراﺀ گذاشته است در حالیکه چنانکه مستحضرید براساس ماده (19) قانون نظام هماهنگ تاریخ اجراﺀ 1/1/1371 می‌باشد. همانطور که مطلعید بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و سازمان امور اداری و استخدامی با صدو‌ر چنین بخشنامه‌هایی حقوق مسلم گرو‌ه کثیری از کارکنان دو‌لـت بالاخص کارکنان آموزش و پرو‌رش را تضییع نموده است لذا از آن هیأ‌ت محترم ابطال بخشنامه 6723/د مورخ 23/11/1372 و قسمت آخر بند (4) بخشنامه 1802/42‌ـ‌22/4/1373 و آن قسمت از بخشنامه شماره 12596/42/2‌ـ‌8/7/1374 که تاریخ اجرا را 28/12/1373 اعلام نموده را تقاضا می‌نماید. مدیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44440/242 ‌ـ‌ 29/10/1375 اعلام داشته‌اند, در اجرای ماده 16آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مقرر گردیده است همطرازی حقوق و فوق‌العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد (فوق‌لیسانس) و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی, تحقیقاتی و آموزشی انجام و‌ظیفه می‌نمایند با مراتب اعضای هیأ‌ت علمی برای تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع ماده (8) قانون براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر تاریخ اجرای همطرازی یاد شده حسب آخرین تصمیمات شورای حقوق و دستمزد 28/12/1373 تعیین گردیده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب قسمت دو‌م ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب شهریور 1370 تاریخ اجرای موادی از قانون مزبور از جمله ماده 8 آن قانون موضوع همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده اخیرالذکر 1/1/1371 تعیین شده است و چون اختیار تنظیم و تدو‌ین دستورالعمل اجرای ماده 8 قانون مذکور متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نمی‌باشد, آن قسمت از مصوبات مورد شکایت که ناظر به تغییر و تعیین تاریخ اجرای ماده فوق‌الذکر می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها