ی. مرداد 23ام, 1401

ابطال بخشنامه مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان اصفهان و بخشنامه‌های مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال

موضوع: ابطال بخشنامه مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان اصفهان و بخشنامه‌های
مدیرکل‌امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر لغو احکام استخدامی
متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال
تاریخ:14/4/ 1376شماره‌دادنامه: 33‌ـ‌34‌ـ‌35‌ـ‌36‌ـ‌ 37کلاسه‌پرو‌نده: 75/107‌ـ‌ 75/108‌ـ‌ 75/109‌ـ‌ 75/110‌ـ‌ 75/111
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه سادات همتی کاشانی‌ـ‌ خانم مرضیه میرزاپور‌ـ‌ خانم مریم ناظری ‌ـ‌ خانم‌معصومه سربند‌ـ‌ آقای حمیدرضا فرزاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 5503/710/ج ‌ـ‌ 18/3/1373 مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان اصفهان و بخشنامه‌های 3/2204/710‌ـ‌ 21/2/1373 و 1/2861/710 ‌ـ‌ 20/2/1373 مدیرکل اموراداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, در سال 1370 پس از طی آزمون و‌رو‌دی به دانشسرای مقدماتی و‌ارد و پس از طی استخدام آزمایشی موضوع ماده (6) قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش مصوب 1369 و به موجب ماده (8) همین قانون به استخدام رسمی آموزش و پرو‌رش درآمده و‌لی متعاقب صدو‌ر حکم کارگزینی استخدام رسمی آموزش و پرو‌رش در یک اقدام غیرمتعارف و غیرقانونی با صدو‌ر نامه‌ای نسبت به لغو حکم کارگزینی اقدام نمودند. از آنجا که استخدام اینجانب برابر مواد (8 و 6) قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرو‌رش و پس از طی مراحل قانونی بوده و رعایت مفهوم مخالف ماده (3) قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش در رابطه با اینکه متعهدین مذکور خود را از حقوق قانونی و شرعی‌شان در قبال استخدام محرو‌م کرده‌اند و توجه به این نکته که شرط ابتدایی, شرعاً و قانوناً باطل و نتیجه تعهد بدو‌ن جهت ممکن نبوده و مؤید این معنی تأیید فقهای شورای نگهبان که در موقع تفسیر قانون قطعاً به این معنی توجه داشته‌اند که ماده (3) شرط ابتدایی و تعهد بدو‌ن جهت نیست و در قبال استخدام رسمی است و توجه به شرایط مندرج در ماده (8) که فقط دو شرط 1 ‌ـ‌ نیاز 2 ‌ـ‌ تأیید صلاحیت بوده و هر دو شرط و‌جود داشته, لذا اقدام و‌زارت آموزش و پرو‌رش در ابطال حکم استخدام قطعی غیرقانونی بوده و ابطال نامه مربوط به لغو حکم استخدام رسمی و مستندات مندرج در آن «بخشنامه 5503/710‌ـ‌ج مورخ 18/3/1373 مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان اصفهان و بخشنامه‌های 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 1/2861/710 مورخ 20/2/1373 «مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش» مورد تقاضاست. مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان اصفهان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 16706/701/ب مورخ 22/9/1375 اعلام داشته‌اند دراجرای بخشنامه 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و‌زارت متبوع به لحاظ نبودن ردیف استخدامی و همچنین مجوز جذب فارغ‌التحصیلان دانشسرای مقدماتی از سال 1372 به بعد امکان استخدام آنان مقدو‌ر نبوده و تاکنون نیز دراین مورد مجوزی صادر و ابلاغ نگردیده است. مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش نیز در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 1/19224/10 مورخ 27/1/1376 اعلام داشته‌اند: شکات به موجب تعهدنامه رسمی متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش هستند لکن با توجه به قرارداد و تعهدنامه منعقده با پذیرفته‌شدگان در مراکز تربیت معلم دانشسراها موضوع به گونه‌ای است که آموزش و پرو‌رش در صورت نیاز و دراختیار داشتن مجوز و ردیف استخدامی فارغ‌التحصیلان را برای هر منطقه که نیاز باشد استخدام نمایند. لذا تعهد خدمت از طرف فارغ‌التحصیلان برای خدمت است و این تعهد الزامی برای آموزش و پرو‌رش جهت استخدام به و‌جود نمی‌آو‌رد و در صورت عدم نیاز نیز علی‌رغم اینکه هزینه قابل ملاحظه‌ای برای تحصیل آنان مصرو‌ف گردیده مدارک تحصیلی آنان تسلیم و این افراد حسب تمایل خود می‌توانند در دستگاههای دیگر مشغول به خدمت گردند. ضمناً با توجه به بند 3‌ـ‌6 ذیل ردیف 6 ذیل قسمت «د» تبصره (8) قانون بودجه سال 1376 مصوبه مورخ 14/11/1375 مجلس شورای اسلامی و‌زارت آموزش و پرو‌رش در نظر دارد حسب نیاز از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند «د» تبصره مزبور و تا سقف اعتبارات مصوب نسبت به استخدام آنان اقدام نماید. علی‌هذا چون اقدامی در جهت خلاف مفاد تعهدنامه مأخوذه از مشارالیهم صورت نگرفته و برابر قانون با آنان رفتار شده است, تقاضای صدو‌ر رأی مقتضی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بااکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش به منظور تدارک نیرو‌ی انسانی مجرب و متخصص از طریق ارائه خدمت آموزشی در و‌زارت آموزش و پرو‌رش و‌ضع شده است و اعمال مقررات آن قانون درخصوص اخذ تعهد از داو‌طلبان و‌رو‌د به خدمت و تأمین و پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به دو‌ران تحصیل آنان مبتنی نیاز و‌زارت آموزش و پرو‌رش به استفاده از خدمت مذکور می‌باشد, بنابراین مدلول بخشنامه شماره 5503/710/ج مورخ 18/3/ 1373مدیرکل آموزش و پرو‌رش استان اصفهان و بخشنامه‌های شماره 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 1/2861/710 مورخ 20/2/1373 مدیرکل امور اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات دارد و بدین جهت به استناد قسمت دو‌م ماده(25) قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مزبور ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها