ی. بهمن 16ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص قابلیت نقل و انتقال کسور بازنشستگی مستخدمین محکوم به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص قابلیت نقل و انتقال کسوربازنشستگی
مستخدمین محکوم به انفصال دایم, اخراج یا بازخریدی
تاریخ: 16/12/ 1376شماره دادنامه: 180کلاسه پرو‌نده: 75/96
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 4و8 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/681 موضوع شکایت آقای ذکریا غلامی به طرفیت اداره کل امور بیمه‌شدگان (فنی) سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره1286 مورخ 15/11/1374 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به اینکه به موجب تبصره (2) از ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مؤخر بر قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 و تصویبنامه موردنظر شاکی می‌باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای قانون مرقوم به انفصال دائم, اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند قابل پرداخت پیش‌بینی شده در تبصره (2) ماده (9) قانون مرقوم کسور بازنشستگی موردبحث را قابل انتقال ندانسته است و با عنایت به اینکه به حکایت محتویات پرو‌نده و لایحه دفاعیه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به شرح نامه مورخ 12/7/1373 شاکی به موجب رأی قطعی شماره 137 مورخ 5/9/1370 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به اخراج از خدمت و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محکوم شده و رأی صادره به موقعیت اجرا درآمده است. بنا به مراتب کسور بازنشستگی حق بیمه ایشان قابل پرداخت بوده و نه قابل انتقال. علی‌هذا موضوع شکایت شاکی غیرموجه و غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب‌ـ‌ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1196 موضوع شکایت آقای هوشنگ عظیمی کاظمی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته انتقال کسور بازنشستگی از صندو‌ق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 430 مورخ 8/5/1375 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه کسور بازنشستگی متعلق به مستخدم است و در مقام تثبیت این حق به موجب تبصره (1) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1371 پرداخت کسور بازنشستگی حتی به کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم, اخراج و یا بازخریدی محکوم شده‌اند تسجیل شده است و با عنایت به اینکه به موجب ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی که به‌طور مطلق انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مستخدم به صندو‌ق دیگر تجویز گردیده و ممنوعیت و استثنایی در هیچ‌یک از مقررات قانونی مشهود نیست نتیجتاً این حق مستخدم است که کسور بازنشستگی را دریافت و یا به صندو‌ق دیگر منتقل نماید لذا حکم به و‌ارد بودن شکایت و استحقاق شاکی به انتقال کسور بازنشستگی مشارالیه از صندو‌ق بازنشستگی کشوری به صندو‌ق تأمین اجتماعی با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می‌گردد.
هیأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری در تاریخ فوق به ریاسـت آیت‌ا… موسوی تبریـزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاو‌ره با اکثریت آرا به شرح‌آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
تبصره (2) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مشعر بر قابلیت پرداخت کسور بازنشستگی به مستخدمین مشمول آن تبصره مفید عدم قابلیت جواز انتقال آن از یک صندو‌ق بازنشستگی به صندو‌ق بازنشستگی دیگر در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی نیست, بنابراین دادنامه شماره 430 مورخ 8/5/1375 شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با قانون شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها