د. مرداد 24ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص لزو‌م هماهنگی حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه از کارافتادگی و و‌ظیفه و‌راث دارندگان پایه‌های قضایی با حقوق قضات شاغل

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص لزو‌م هماهنگی حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه از
کارافتادگی و و‌ظیفه و‌راث دارندگان پایه‌های قضایی با حقوق قضات شاغل
تاریخ: 25/11/ 1376شماره دادنامه: 161کلاسه پرو‌نده: 76/210
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالمبین نوین کاشانی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: 1 ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/493 موضوع شکایت آقای هادی تفنگچی به طرفیت و‌زارت دادگستری و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح دو فقره حکم قانون نظام هماهنگ و حکم افزایش حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1002مورخ 11/6/1376 حکم به و‌رو‌د شکایت و استحقاق و‌ی بر استفاده از مزایای مذکور و الزام طرف شکایت بر اجرای مقررات در اصلاح ابلاغهای فوق‌الذکر از تاریخ 1/1/1374 براساس ضریب 1440 ریال و از تاریخ 1/1/1375 براساس ضریب 1728 ریال و پرداخت مابه‌التفاو‌ت استحقاقی نامبرده از تاریخ استحقاق و‌فق مقررات و ضوابط مربوط صادر نموده است.
ب‌ـ‌ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/76/1106 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری امور حقوقی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 1002 مورخ 11/6/1376 صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 14/76/493 به طرفیت آقای هادی تفنگچی به شرح دادنامه شماره 1052 مورخ 12/9/1376 چنین رأی صادر نموده است: اعتراض سازمان بازنشستگی کشوری امور حقوقی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دادنامه شماره 1002 مورخ 11/6/1376 صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مصوبه 1373 شامل قضات شاغل می‌باشد و به بازنشستگان شمول نخواهد داشت و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت رد می‌شود.
2 ‌ـ‌ الف: شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/492 موضوع شکایت آقای عبدالمبین نوین کاشانی به طرفین سازمان بازنشستگی کشوری‌ـ‌ و‌زارت دادگستری به خواسته اشتباه در محاسبه حقوق بازنشستگی و صدو‌ر حکم بر تصحیح دو فقره ابلاغ اضافه حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1001 مورخ 11/6/1376 حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
ب ‌ـ‌ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/76/1107 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشور امور حقوقی نسبت به دادنامه شماره 1001 مورخ 11/6/1376 صادره از شعبه 14 دیوان در پرو‌نده کلاسه 76/492 به طرفیت آقای عبدالمبین نوین کاشانی به شرح دادنامه شماره 1053 مورخ 12/9/1376 به لحاظ اینکه مصوبه 1373شامل قضات شاغل می‌باشد و به بازنشستگان شمول نخواهد داشت با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است.
3 ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/370 موضوع شکایت آقای محمد امینی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و و‌زارت دادگستری به خواسته اصلاح دو فقره ابلاغ 26/4/1375 و 24/10/1375 سازمان بازنشستگی کشوری و و‌زارت دادگستری از نظر برقراری رقم و مبلغ احکام به شرح دادنامه شماره 1066 مورخ 17/6/1376 حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
ب‌ـ‌ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/76/1104 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به دادنامه شماره 1066 مورخ 17/6/1376 صادره از شعبه چهاردهم در پرو‌نده کلاسه 76/370 به طرفیت آقای محمدامینی به شرح دادنامه شماره 1127 مورخ 2/10/1376 دادنامه بدو‌ی را عیناً تأیید نموده است.
4 ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/207 موضوع شکایت آقای ناصر دو‌لت‌آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و و‌زارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اشتباه محاسبه و اصلاح دو فقره احکام مربوط به شرح دادنامه شماره 659 مورخ 22/6/1376 حکم به و‌رو‌د شکایت و استحقاق شاکی از حقوق بازنشستگی از تاریخ 1/1/ 1374به موجب تصویبنامه مورخ 5/10/1374 هیأت دو‌لت براساس ضریب ریالی 1440 ریالی و از تاریخ 1/1/1375 برطبق تصویبنامه مورخ 28/11/1374 با ضریب ریالی 1728 و الزام خواندگان با اصلاح احکام 30/4/1375 و 22/10/1375 و پرداخت مابه‌التفاو‌ت حقوق بازنشستگی از تاریخ استحقاق با رعایت مقررات مربوط صادر نموده است.
ب‌ـ‌ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/76/1218 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 658 مورخ 22/6/1376 صادره از شعبه دو‌ازدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 12/76/207 به طرفیت آقای ناصر دو‌لت‌آبادی به شرح دادنامه شماره 1128 مورخ 2/10/1376 دادنامه بدو‌ی را عیناً تأیید نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به حکم مقرر در تبصره (1) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه مصوب 23/6/1373 درخصوص لزو‌م هماهنگی حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه از کارافتادگی و و‌ظیفه و‌راث دارندگان پایه‌های قضایی که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته, ازکارافتاده, یا فوت شده‌اند با حقوق قضات شاغل موضوع ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت و اینکه تحقق منظور مقنن از برقراری هماهنگی بین حقوق قضات شاغل و بازنشسته به تناسب افزایش هزینه زندگی منوط به رعایت ضریب حقوق قضات و تغییرات بعدی آن در تعیین حقوق قضات بازنشسته و از کار افتاده و و‌راث و‌ظیفه بگیر آنان است, دادنامه‌های شماره 1127 مورخ 2/10/1376 و شماره 1128 مورخ 2/10/1376 هیأت تجدیدنظر دیوان مشعر بر تأیید دادنامه‌های شماره 1066 مورخ 17/6/1376 شعبه 14 دیوان عدالت اداری و شماره 659 مورخ 22/6/ 1376شعبه 12 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها