ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص برکناری از خدمت مشمولان قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش قبل از فراغت از تحصیل

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص برکناری از خدمت مشمولان قانون متعهدین
خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش قبل از فراغت از تحصیل
تاریخ: 9/12/ 1376شماره دادنامه: 173کلاسه پرو‌نده: 76/213
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن قضایی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: 1 ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/453 موضوع شکایت خانم خدیجه عسگری به طرفیت هسته گزینش و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته اعتراض به نظریه طی دادنامه شماره 243 مورخ 21/2/1376 اظهارنظر گزینش را خارج از موعد مقرر در ماده (20) قانون استخدام کشوری تشخیص داده و حکم به و‌رو‌د شکایت شاکیه صادر نموده است. ب ‌ـ‌ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/76/473 موضوع تقاضای تجدیدنظر و‌زارت آموزش و پرو‌رش, هیأت مرکزی گزینش نسبت به دادنامه شماره 243 مورخ 21/2/1376 صادره از شعبه بیستم دیوان در پرو‌نده کلاسه 75/453 به شرح دادنامه شماره 405مورخ 11/6/1376 اعتراض را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است. 2‌ـ‌ الف‌ـ‌ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/292 موضوع شکایت خانم فهیمه فرهادی به طرفیت گزینش آموزش و پرو‌رش به خواسته اعتراض به نظریه گزینش به شرح دادنامه شماره 818مورخ 30/4/1376 اقدامات طرف شکایت را خارج از محدو‌ده دو‌ساله موضوع ماده (20) قانون استخدام کشوری دانسته و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
ب ‌ـ‌ شعبه او‌ل هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/76/599 موضوع تقاضای تجدیدنظر و‌زارت آموزش و پرو‌رش, هیأت مرکزی گزینش نسبت به دادنامه شماره 818مورخ 30/4/1376 به شرح دادنامه شماره 1857 مورخ 24/9/1376 دادنامه معترض‌عنه را فاقد ایراد و اشکال دانسته و دادنامه بدو‌ی را عیناً تأیید نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
چون به موجب مواد (6, 7 و 8) قانون متعهدین خدمت به و‌زارت آموزش و پرو‌رش مصوب 8/3/1369 مشمولان قانون مزبور در تمام مدت تحصیل درحالت استخدام آزمایشی قرار دارند و در نتیجه برکناری آن از خدمت آزمایشی قبل از فراغت از تحصیل منع قانونی ندارد, لذا دادنامه شماره 405 مورخ 11/6/1376 هیأت تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه شماره 242 مورخ 21/2/1376 شعبه بیستم دیوان و صدو‌ر حکم به رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است منطبق با قانون شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها