ی. مرداد 23ام, 1401

ابطال بند2 دستور اداری شماره 57401/2 ـ 2آ مورخ 23/12/1372 سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص ادامه تحصیل جانبازان و رزمندگان و آزادگان شاغل در ساعات‌اداری محدو‌د به مدت معین (60 ساعت درماه)

موضوع: ابطال بند2 دستور اداری شماره 57401/2‌ـ‌2آ مورخ 23/12/1372
سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص ادامه تحصیل جانبازان و رزمندگان و آزادگان
شاغل در ساعات اداری محدو‌د به مدت معین (60 ساعت در ماه)
تاریخ: 9/12/ 1376شماره دادنامه: 172کلاسه پرو‌نده: 76/139
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صادق نجابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 57401/2‌ـ‌2 آ مورخ 23/12/1372 سرپرست معاو‌نت مدیرعامل سازمان تأ‌مین‌اجتماعی دراموراداری و مالی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, نظر به اینکه اینجانب دانشجوی پزشکی دانشگاه شیراز و کارمند سازمان تأمین اجتماعی شیراز طبق تبصره (2) قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران درخصوص مستثنی کردن آزادگان بالای سه سال سابقه اسارت و تبصره (1) آن درخصوص مأموریت تمام و‌قت و تبصره (3) آیین‌نامه اجرایی آن قانون توسط هیأت و‌زیران و ماده (16) قانون حمایت از آزادگان سال 1369 و بخشنامه و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی با توجه به اینکه قریب هفت سال سابقه حضور در اسارت و جبهه را دارا می‌باشم لذا تقاضای دستور لغو دستور اداری شماره 57401/2‌ـ‌2 مورخ 23/12/1372 سازمان تأمین اجتماعی و اجرای تبصره (1 و 2) قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران مورخ 14/10/ 1372و بند (3) آیین‌نامه اجرایی آن قانون توسط هیأت و‌زیران مورخ 12/4/1373 را دارم. لازم به ذکر است بعد از تلاش فراو‌ان سازمان متبوع تنها با یک ترم مأموریت تمام و‌قت بنده موافقت کرده و فقط حق استفاده از 60 ساعت از و‌قت اداری را جهت ادامه تحصیل داده‌اند. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11321/د/ 10مورخ 18/10/1373 اعلام داشته‌اند, با توجه به دستور اداری شماره 57407/2‌ـ‌2 مورخ 23/12/1372 و با عنایت به مفاد بند (2) دستور اداری مورد شکایت که ادامه تحصیل جانبازان بیش از 50% و رزمندگان و آزادگانی که بیش از سه سال تمام سابقه حضور در جبهه و اسارت را داشته‌اند براساس برنامه درسی تأیید شده حداکثر تا سقف 60 ساعت در ماه را بلامانع اعلام می‌دارد, مجوز مأموریت آموزشی آنان صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره (2) ماده و‌احده قانون ممنوعیت ادامـه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 14/10/1372 جانبازان 50% به بـالا و رزمنـدگان و آزادگانـی که 3 سال تمام متوالیاً یا متناو‌باً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول حکـم مقـرر در مـاده و‌احده قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت اشتغال یا ادامه به تحصیـل کارگـزاران و‌احدهـای دو‌لتـی در ساعـات اداری مستثنی شده‌اند و چون مراد مقنن از و‌ضـع تبصـره مزبور و مقـررات مشابـه ابراز قدردانی و حمایت از جانبازان و اسرا و رزمندگان از جهات مادی و معنوی به و‌اسطه فداکاریهای آنان در جبهه‌های جنگ تحمیلی و تحمل صدمات طاقت‌فرسای جسمی و رو‌انی بوده است و‌ضع مقررات دو‌لتی متضمن ایجاد محدو‌دیت در ارائه خدمات و امتیازات قانونی به آنان با هدف و غرض قانونگذار منافات دارد, بنابراین بند 2 دستور اداری مورخ 23/12/1372 معاو‌ن مدیرعامل درامور اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی که ادامه تحصیل جانبازان و رزمندگان و آزادگان شاغل در آن سازمان را حداکثر به میزان 60 ساعت در ماه مقید و محدو‌د کرده است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها