ج. مرداد 28ام, 1401

ابطال بند 1 بخشنامه شماره 19671/1 سازمان بازرسی کل‌کشور درخصوص اعلام معذو‌ریت از رسیدگی به علت طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات

موضوع: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 19671/1 سازمان بازرسی کل کشور درخصوص
اعلام معذو‌ریت از رسیدگی به علت طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات
تاریخ: 23/12/ 1376شماره دادنامه: 185کلاسه پرو‌نده: 76/91
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین قادری
موضوع شکایت و خواسته : لغو بخشنامه شماره 19671/1 مورخ 8/12/ 1373سازمان بازرسی کل کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, به دنبال شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده به پرو‌نده در دادستانی انتظامی قضات, مرجع مذکور قاضی موصوف را متخلف تشخیص و درخواست مجازات برای و‌ی نموده است. به دنبال آن به دلیل اقدامات متعدد غیرقانونی و غیراسلامی و غیرانسانی مسؤو‌ل حراست گمرک و مأمورین که بعضاً نقض آشکار قانون‌اساسی و قانون مجازات اسلامی بود شکایتی علیه مأمورین موصوف تسلیم سازمان بازرسی‌کل کشـور مستقر در اهواز نمودم که متأسفانـه سازمان مـذکور مستقـر در اهواز اعلام می‌دارد که طبق بخشنامه شماره 19671/1 مورخ 8/12/1373 ریاست سازمان بازرسی کل کشور به علت طرح شکایت در دادستانی انتظامی قضات از رسیدگی معذو‌ریم. درحالی که دادستانی قضات فقط به تخلفات قاضی رسیدگی می‌کند و اساساً کاری به تخلف مأمورین و سازمانهای متخلف دیگر ندارد. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه شماره 19671/ 1مورخ8/12/1373 را دارم. مدیرکل دفتر قوانین, مقررات و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 639/76/ق مورخ 25/11/1376 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1 ‌ـ‌ باتوجه به مفاد بخشنامه مورد شکایت فقط بند (1) آن ناظر به موضوع تقاضای شاکـی می‌باشـد و استماع شکایت شاکی در مورد بقیه بندهای آن فاقـد و‌جاهـت قانونی اسـت. 2‌ـ‌ به استناد بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی به شکایت از طرز کار محاکم در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور قرار داده نشده است تا عدم رسیدگی به آن خلاف قانون باشد و بخشنامه صادره در مورد و‌ظایف در بند (1) نیز و‌فق قانون بوده و از اطاله رسیدگی و انجام کارهای موازی جلوگیری کرده است. 3 ‌ـ‌ همان‌طوری که شاکی اعلام داشته است از طرز کار قاضی محترم رسیدگی‌کننده شاکی بوده که دادسرای انتظامی قضات حسب ادعایش رسیدگی لازم معمول داشته است و شکایت دیگر و‌ی نیز سرقت و بازداشت بوده که قانوناً رسیدگی به آن در صلاحیت این سازمان قرار ندارد, لذا ادعایش و‌اهی و صدو‌ر بخشنامه مطابق مقررات بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای سازمان بازرسی کل کشور در جهت نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق بازرسیهای مستمر یا فوق‌العاده و اعلام موارد تخلف و شکایات به شرح مواد (1 و 2) و تبصره ماده (2) قانون بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص در سایر مراجع صالحه موجب زو‌ال و‌ظایف و تکالیف قانونی سازمان مذکور در امر رسیدگی به موارد تخلفات اعلامی نمی‌باشد, مفاد بند 1بخشنامه شماره 19671/1 مورخ 8/12/1373 مغایر مصرحات قانون فوق‌الذکر تشخیص, و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها