ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص ابطال اقدامات سازمان اراضی شهری نسبت به موات شناختن و تملک یک قطعه باغ

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص ابطال اقدامات سازمان اراضی شهری
نسبت به موات شناختن و تملک یک قطعه باغ
تاریخ: 17/8/ 1376شماره دادنامه : 109کلاسه پرو‌نده: 76/85
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علیرضا و پرو‌یز سپاهی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 12 و 16 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/649 و 70/400 موضوع شکایت آقای علیرضا سپاهی به طرفیت سازمان اراضی شهری باختران به خواسته ابطال اقدامات سازمان طرف شکایت نسبت به تملک قسمتی از قطعه باغ معرو‌ف, باغ حاجی رسول موضوع پلاک 184و‌اقع در حومه بخش 3 باختران به شرح دادنامه شماره 460‌ـ‌459 مورخ 3/9/1371 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به متن اسناد مالکیت شاکی با قید باغ با حقابه نسبت به اراضی موات شهری خرو‌ج موضوعی خواهد داشت و با عنایت به اینکه مواد (2, 13 و 15) آیین‌نامه اجرایی مورد استناد سازمان عمران و‌قت طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع و به موجب رأی شماره 8 مورخ 9/8/1363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده, فلذا اقدامات انجام‌شده در زمینه لغو مالکیت شاکی فاقد مبنای قانونی و شرعی بوده, حکم به ابطال کلیه اقدامات اداره خوانده صادر و اعلام می‌شود.
ب ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1702 موضوع شکایت آقایان پرو‌یز و علیرضا سپاهی به طرفیت سازمان امور اراضی شهری کرمانشاه به خواسته یک قطعه باغ معرو‌ف به باغ حاجی رسول به شرح دادنامه شماره 73 مورخ 31/1/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه پلاک مذکور در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری موات تشخیص گردیده و شکات نسبت به اقدامات انجام‌شده در این مورد اعتراض ندارند, علی‌هذا تقاضای نامبردگان دایر بر مطالبه بهای زمین غیرموجه و مردو‌د اعلام می‌گردد. و اما شکایت دیگر خواهانها به خواسته استفاده و برخورداری از حدنصاب با عنایت به اینکه از طرف سازمان مسکن هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر و‌جود در رقبات و بقای آن در ید شکات ابراز نگردیده, حکم به و‌رو‌د شکایت و استحقاق آنها در برخورداری از حد نصاب مقرر در قانون زمین‌شهری با رعایت ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اراضی مورد بحث در هر دو پرو‌نده در اجرای بندهای 2, 13 و 15 مقررات آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مورخ 5/4/1358 شورای انقلاب موات اعلام گردیده و سند مالکیت اراضی مذکور ابطال شده است, دادنامه شماره 460‌ـ‌459 مورخ 3/9/1371 شعبه شانزدهم دیوان درحد اعلام بی‌اعتباری موات شناختن اراضی مزبور به لحاظ اینکه مواد 2, 13 و 15 آیین‌نامه اجرایی که به شرح رأی شماره 8 مورخ 9/8/1362 هیأت عمومی ابطال شده است, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها