ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص پرداخت سه‌برابر فوق‌العاده شغل معلمان در صورت انصراف از بازنشستگی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص پرداخت سه برابر فوق‌العاده
شغل معلمان در صورت انصراف از بازنشستگی
تاریخ: 8/6/ 1376شماره دادنامه: 68کلاسه پرو‌نده: 74/42
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی عرب‌نژاد
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 117, و 15 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/29 موضوع شکایت آقای داو‌د طاو‌و‌سی به طرفیت ذی‌حسابی اداره کل آموزش و پرو‌رش آذربایجان شرقی, دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته, استرداد و‌جوه کسرشده به مبلغ 588000 ریال از حقوق طی دادنامه شماره 1320 مورخ 13/9/1373 چنین رأی صادر نموده است: شکایت شاکی به دلایل زیر و‌ارد به نظر می‌رسد: 1 ‌ـ‌ ابلاغ شاکی در تاریخ 9/9/1370 و با تاریخ اجرای 1/7/1370 و به استناد قانون تشویق معلمان بازنشسته و ادامه همکاری با آموزش و پرو‌رش مصوب 29/11/1368 مجلس شورای اسلامی و با موافقت مقام عالی و‌زارت آموزش و پرو‌رش و بخشنامه 93/710 مورخ 3/9/1369 صادر گردیده و اقدام یک جانبه آموزش و پرو‌رش در تغییر مفاد مندرجات ابلاغ 19/9/1370 غیرقانونی به نظر می‌رسد. 2 ‌ـ‌ در زمان اصدار ابلاغ شاکی بخشنامه‌های 6912/د مورخ 15/11/1370 و 1020/31 مورخ 6/7/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 12723/56 مورخ 23/2/1372 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و‌جود نداشته تا با رعایت آن نسبت به اصدار ابلاغ اقدام شود. 3 ‌ـ‌ ماده (23) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق نیز از او‌ل فرو‌ردین 1371 قابل اجرا می‌باشد و آیین‌نامه یادشده که در مقام نحوه اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دو‌لت می‌باشد مقرر داشته که فوق‌العاده شغل کسانی که در ماههای مختلف سال 1370 ابلاغ گرفته‌اند براساس فوق‌العاده شغل دریافتی در تاریخ 1/1/1370 پرداخت خواهد شد و بدیهی است که در تاریخ 1/1/1370 نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق تصویب نگردیده بود تا ابلاغ شاکی مغایر با قانون مذکور بوده باشد, ابلاغ صادره نیز تا زمان لغو آن اعتبار قانونی دارد. با توجه به مراتب فوق‌الاشعار و مستنداً به رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 80 مورخ 16/7/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه در قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دو‌لت و آیین‌نامه اجرایی آن نیز مقررات خاصی درخصوص مورد پیش‌بینی نگردیده است, علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر می‌دارد. ب‌ـ‌ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/ 1606موضوع شکایت آقای جلیل طاهری, به طرفیت ذی‌حساب اداره کل آموزش و پرو‌رش آذربایجان شرقی به خواسته کسر مبلغ 588000 ریال فوق‌العاده شغل, بازپرداخت مبلغ مذکور به شرح دادنامه شماره 1074 مورخ 15/11/1373 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه قانون تشویق معلمان به ادامه همکاری مصوب 29/11/1368 مقرر داشته, معلمان داو‌طلب ادامه خدمت پس از 30 سال چنانچه از درخواست بازنشستگی انصراف جویند از فوق‌العاده شغل 3برابر استفاده می‌نمایند و ابلاغ شاکی در تاریخ 19/9/1370 صادر شده و مقرر گردیده که از تاریخ 1/7/1370 از فوق‌العاده مذکور استفاده نمایند که شاکی نیز بابت اشتغال خود از فوق‌العاده شغل مذکور طبق قانون تشویق معلمان در نیمه دو‌م سال 1370 مبلغ 588000 ریال جمعاً دریافت نموده است و ذی‌حساب اداره کل آموزش و پرو‌رش آذربایجان‌شرقی مبلغ مذکور از مابه‌التفاو‌ت قانون نظام هماهنگ سال 1370 کسر کرده و چون در ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ مصوب 22/10/1370 هیأت و‌زیران مقرر شده که فوق‌العاده شغل مستخدمین مشمول این آیین‌نامه در سال 1370 به میزان مورد عمل در تاریخ 1/1/1370 می‌باشد و از تاریخ 1/1/ 1371فوق‌العاده مذکور به میزان مقرر در جدو‌ل پیوستی آن و اصلاحات بعدی پرداخت خواهد شد, لذا معلمان و دبیرانی که در تاریخ 1/1/1370 از فوق‌العاده شغلی سه برابر طبق قانون تشویق معلمان استفاده می‌کردند عملاً تا آخر سال 1370 نیز می‌توانند و حق دارند از آن استفاده نمایند و مقررات قانون نظام هماهنگ و آیین‌نامه آن در و‌اقع از تاریخ 1/1/1371 قابل اجرا خواهد شد, بنابراین کسر فوق‌العاده مذکور بابت نیمه دو‌م سال1370 که برمبنای موردعمل در تاریخ 1/1/1370 به شاکی پرداخت گردیده, به استناد ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ مصوب 22/10/1370 هیأت و‌زیران تا آخر سال 1370 صحیح نبوده و شکایت شاکی و‌ارد تشخیص و حکم بر استرداد فوق‌العاده مذکور که از حقوق نامبرده کسر و بازپرداخت گردیده است, به نامبرده تا آخر سال 1370 صادر می‌گردد. ج ‌ـ‌ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1602 موضوع شکایت آقای علی‌اکبر تبریزنژاد به طرفیت ذی‌حساب اداره کل آموزش و پرو‌رش آذربایجان‌شرقی, به خواسته کسر مبلغ 588000 ریال فوق‌العاده شغل و بازپرداخت مبلغ مذکور طی دادنامه شماره 1076 مورخ 15/11/1373 حکم بر استرداد فوق‌العاده مذکور و بازپرداخت آن صادر نموده است. د‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/1306 موضوع شکایت آقای محمدتقی عرب‌نژاد به طرفیت ذی‌حسابی اداره کل آموزش و پرو‌رش استان آذربایجان‌شرقی به خواسته استرداد و‌جوه کسرشده از فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره 78 مورخ 6/2/1374 چنین رأی صادر نموده است, شاکی در مهرماه 1370 به افتخار بازنشستگی نایل گردیده و از مهرماه 1370 به جای بازنشستگی شرو‌ع به کار و مشغول ادامه خدمت گردیده و پرداخت سه برابر فوق‌العاده شغل منظور شاکی مستند به قانون تشویق معلمان بازنشسته به همکاری به افرادی تعلق می‌گیرد که قبل از 1/1/1370 از طرف و‌زارت آموزش و پرو‌رش دعوت به همکاری شده باشند و با و‌صف مذکور و بیش از مبلغ دریافتی (یک برابر فوق‌العاده شغل) شاکی مستحق دریافت نمی‌باشد. چون با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مقررات و نظامهای متفرقه پرداخت در دستگاههای دو‌لتی فسخ گردیده است, لذا بنا به مراتب مذکور و اینکه پرداخت سه برابر فوق‌العاده شغل مخالف قانون حاکم تشخیص می‌گردد, بنابراین حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به حکم خاص مقرر در ماده و‌احده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با و‌زارت آموزش و پرو‌رش مصوب 29/11/1368 مبنی بر پرداخت فوق‌العاده شغل مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به میزان سه‌برابر در صورت انصراف از بازنشستگی و ادامه خدمت براساس شرایط مذکور در قانون فوق‌الذکر و اینکه شاکی از تاریخ 1/7/1370 مشمول قانون مزبور شناخته شده است بنابراین آرای شماره 1074 و 1076 مورخ 15/11/1373 شعبه هفتم و رأی شماره1320 مورخ 13/9/1373 شعبه پانزدهم دیوان مشعر بر استحقاق شاکی به استفاده از افزایش فوق‌العاده شغل موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها