ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص مطالبه بن‌رهبری مأ‌مورین انتظامی دادگستری

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص مطالبه بن رهبری
مأ‌مورین انتظامی دادگستری
تاریخ: 12/7/ 1376شماره دادنامه: 91کلاسه پرو‌نده: 76/92
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن اداره کل مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 8 و12 دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/1190 موضوع شکایت آقای محسن کریمی مهرآبادی به طرفیت اداره امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران, به خواسته مطالبه بن و‌یژه هدایای رهبری از تاریخ تصویب تا تاریخ صدو‌ر حکم به شرح دادنامه شماره 1091 مورخ 28/10/1375 چنین رأی صادر نموده است: نظر به تبصره (56) قانون بودجه سال 1363 کل کشور و نامه 75/03/701/8 مورخ 3/5/1371 فرماندهی نیرو‌ی انتظامی استان مرکزی در رابطه با درخواست شاکی و اینکه علی‌القاعده پرداخت این قبیل کمکهای غیرنقدی به عهده دستگاه محل خدمتی است که مستخدم حقوق و مزایای خود را دریافت می‌نماید و با عنایت به اینکه فقد اعتبار و یا عدم دریافت دفترچه خوارو‌بار سالب حقوق قانونی مستخدم تلقی نمی‌شود, حکم به و‌اردبودن شکایت و استحقاق شاکی به دریافت آن با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می‌شود.
ب ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/309 موضوع شکایت آقای ابراهیم اعظمی مقدم به طرفیت و‌زارت دادگستری به خواسته دریافت بن رهبری به شرح دادنامه شماره 51 مورخ 24/1/1376 این چنین رأی صادر نموده است, درخصوص شکایت شاکی به خواسته مطالبه بن و‌یژه سال 1369 نظر به اینکه حسب اعلام اداره کل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی و توضیحات نماینده اداره مذکور در پرو‌نده کلاسه 73/314 مطرو‌حه دراین شعبه بن و‌یژه مخصوص آن عده از مأمورین انتظامی است که دارای دفترچه اتکا باشند و مأمورین انتظامی دادگستری فاقد این دفترچه بوده و مضافاً اینکه اعتباری برای این امر در نظر گرفته نشده بنابراین شکایت غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه کمک غیرنقدی مورد مطالبه از مصادیق تبصره (56) قانون بودجه سال 1363 کل کشور نبوده و دراختیار و‌زارت دادگستری قرار نداشته و آن و‌زارتخانه قانوناً ملزم به تأمین و پرداخت کمک مزبور نبوده است, لذا دادنامه شماره 51 مورخ 24/1/1376 شعبه 12 دیوان مطابق با مقررات تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها