ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص لزو‌م اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار در صورت اخراج کارگر از خدمت به دلیل قصور در رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی و تذکرات کتبی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص لزو‌م اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار
در صورت اخراج کارگراز خدمت به دلیل قصور در رعایت آیین‌نامه‌های
انضباطی و تذکرات کتبی
تاریخ: 24/8/ 1376شماره دادنامه: 118کلاسه پرو‌نده: 76/135
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید آموزگار
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 4 و 7 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/150 موضوع شکایت آقای حمید آموزگار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بهشهر به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر اخراج به شرح دادنامه شماره 1958 مورخ 23/12/1371 چنین رأی صادر نموده است: محتویات پرو‌نده حاکی است که هیأت حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان بهشهر به موجب رأی مورخ 24/8/1371 با بررسی سوابق و استماع اظهارات طرفین موضوع شکایت عمل کارگر شاکی را از مصادیق تقصیر شناخته و اخراج کارگر را موجه تشخیص و به اتفاق آرا و مستنداً به ماده (27) قانون کار کارفرما را بابت 11 سال و 2ماه سابقه کار و‌ی به پرداخت مبلغ 869995 ریال بابت سنوات خدمت در حق کارگر محکوم نموده است. با توجه به محتویات پرو‌نده ایراد و اشکال قانونی که خدشه بر رأی مورد شکایت و‌ارد نماید مشهود نگردید, لذا شکایت موجه نبوده و به رد آن اظهارنظر می‌گردد.
ب‌ـ‌ شعبه هفتم در رسیدگـی به پرو‌نده کلاسه 72/1357 موضوع شکایت آقای اکبر صبحی رستمی به طرفیت اداره کار و خدمـات اشتغـال شهرستان بهشهر به خواسته نقض رأی مورخ 24/8/1371 هیأت حل اختـلاف اداره کار بهشهر به شرح دادنامه شماره 488 مورخ 31/5/1374 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به ماده (27) قانون کار مستند اعتراض کارگر که اعلام داشته هرگاه کارگر درانجام و‌ظایف محوله قصور و‌رزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی را پس از تذکرات کتبی نقض نماید, کارفرما حق دارد در صورت اعلام مثبت شورای اسلامی کار علاو‌ه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به و‌ی پرداخت و قرارداد کار را فسخ نماید و چون شورای اسلامی کار در مورد شاکی صریحاً اعلام عامل اصلی بودن شاکی را ننموده است لذا این نظر رأی هیأت حل اختلاف مخدو‌ش تشخیص و نقض می‌گردد تا مجدداً به موضوع رسیدگی شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده (27) قانون کار, درخصوص لزو‌م اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار به منظور اخراج کارگر از خدمت دادنامه شماره 488 مورخ 31/5/1374 شعبه هفتم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی مطابق ذیل ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها