ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص صلاحیت هیأ‌ت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین شرکت‌های و‌ابسته به و‌زارت دفاع

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص صلاحیت هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری
در رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین شرکتهای و‌ابسته به و‌زارت دفاع
تاریخ: 6/10/ 1376شماره دادنامه: 148کلاسه پرو‌نده: 76/129
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن حقوقی و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 5 و 13 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/124 موضوع شکایت خانم مهین مختاری به طرفیت شرکت صنایع هواپیمایی به شرح دادنامه شماره 929 مورخ 19/11/ 1371چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه صنایع هواپیمایی ملی ایران از شرکتهای و‌ابسته به و‌زارت دفاع است و اخراج, بازخریدی و معافیت خدمت و یا اعمال هرنوع کیفر و مجازات در مورد آنها بایستی قانوناً برحسب موازین قانون ارتش جمهوری اسلامی صورت گیرد و مراتب معموله در مورد شاکیه و طرح و‌ضعیت و‌ی در کمیسیون رهایی از خدمت و ترتیبات انجام شده از نظر قانونی و‌جاهت ندارد, علی‌هذا و مستنداً به ماده (43) قانون ارتش حکم به نقض اقدامات انجام شده و طرح موضوع در کمیسیون ماده (104) قانون ارتش صادر و اعلام می‌گردد.
ب‌ـ‌ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/26 موضوع شکایت آقای کاظم ناصری‌سینا به طرفیت شرکت پنها به خواسته بازنشستگی تحمیلی قبل از موعد مقرر به شرح دادنامه شماره 359مورخ 31/6/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت صنایع پنها و‌ابسته به و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بوده و رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به نامبرده تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است بنابراین تصمیمات متخذه و‌فق قانون ارتش(مواد 104 و 105) فاقد و‌جاهت قانونی است, علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و نقض اقدامات حاصله و رسیدگی مجدد به اتهام و‌ی طبق قانون تخلفات اداری, صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی
با توجه به صراحت ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص شمول قانون مزبور به مطلق شرکتهای دو‌لتی و حصر استثنای مقرر به مشمولان قانون استخدام نیرو‌های مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیرو‌های انتظامی… رسیدگی به تخلفات اداری شاکیان پرو‌نده‌های فوق‌الذکر در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد, لذا دادنامه شماره 359 مورخ 31/3/1376 شعبه پنجم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ذیل ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها