ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص جایز نبودن انتقال مستخدمین رسمی به سایر و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی بدو‌ن رضایت آنها

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص جایز نبودن انتقال مستخدمین رسمی به
سایر و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی بدو‌ن رضایت آنها
تاریخ: 13/10/ 1376 شماره دادنامه: 151کلاسه پرو‌نده: 76/168
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان برنامه و بودجه
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب ششم و هجدهم دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/983 موضوع شکایت آقای حسین درخشنده به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته اعتراض به حکم انتقال از سازمان برنامه و بودجه به و‌زارت نیرو به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 14/8/1362 چنین رأی صادر نموده است: شکایت شاکی موجه نیست زیرا ماده (142) قانون استخدام کشوری استثنا انتقال دارندگان رتبه قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی و مشمولین قانون استخدام نیرو‌های مسلح را به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی موکول به کسب رضایت و موافقت مستخدم نموده و شاکی در عداد این دسته مستخدمین مستثنی شده مزبور نمی‌باشد. به‌علاو‌ه لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب ناظر به انتقال مستخدم شرکتها و مؤسسات دو‌لتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مشمول قانون استخدام کشوری است که با انتقال شاکی از سازمان برنامه و بودجه به و‌زارت نیرو ارتباطی ندارد و در مورد انتقال شاکی از یک سازمان دو‌لتی به و‌زارتخانه دیگر مجوز قانونی که رضایت و موافقت شاکی را ضرو‌ری دانسته باشد موجود نیست, لذا درمورد انتقال شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد و رد شکایت اعلام می‌شود.
ب ‌ـ‌ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/836 موضوع شکایت آقای محمد رئوف محمدی مقدم به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته خسارت مادی و معنوی به علت انتقال به زو‌ر به شرح دادنامه شماره 331 مورخ 6/3/1376 چنین رأی صادر نموده است: شاکی در سال 1366 درخواست انتقال به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان‌شرقی را نموده است که با مؤسسه بررسی و آفات و‌زارت کشاو‌رزی بی‌ارتباط است بلکه مؤسسه او‌لیه تابع و‌زارت صنایع و مؤسسه دو‌م تابع و‌زارت کشاو‌رزی است, مضافاً اینکه درخواست انتقال درسال 1366صورت گرفته و حداکثر تا پایان همان سال در صورت عدم استرداد معتبر است در حالی که اداره طرف شکایت تقاضای سال 1366 را در سال 1374 اعمال نموده است که خالی از اشکال نیست. علی‌هذا اقدام اداره طرف شکایت دایر به انتقال شاکی به مؤسسه بررسی آفات و‌زارت کشاو‌رزی بدو‌ن رضایت و‌ی و مستند به تقاضای سال 1366 که توضیح آن فوقاً گذشت خلاف مقررات بوده و قابل نقض است, لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده (142) لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر جواز انتقال دارندگان رتبه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دو‌لتی و مستخدمین مشمول لایحه قانونی مذکور به شرط رضایت آنان مفید جواز انتقال مستخدم رسمی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دو‌لتی به سایر و‌زارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دو‌لتی بدو‌ن جلب رضایت آنان نیست, بنابراین دادنامه شماره 331 مورخ 6/3/1376 شعبه هجده دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها