ج. مرداد 28ام, 1401

تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص مقررات ثبتی

موضوع: تعارض آرای صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
درخصوص مقررات ثبتی
تاریخ: 29/6/ 1376شماره دادنامه: 85کلاسه پرو‌نده: 76/75
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود سمندری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت2/74/12 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد نسبت به دادنامه شماره 772 مورخ 29/10/1373 شعبه هشتم دیوان در پرو‌نده کلاسه 72/1040 مربوط به آقای احمدعلی سیرو‌س به شرح دادنامه شماره 218 مورخ 27/6/1375 دادنامه بدو‌ی را عیناً تأیید نموده است.
ب ‌ـ‌ هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت2/74/519 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد نسبت به دادنامه‌های شماره 345 مورخ 28/5/ 1374صادره از شعبه هشتم دیوان در پرو‌نده‌های کلاسه 72/1082 به طرفیت آقای مسعود سمندری به شرح دادنامه شماره 875 مورخ 21/12/1375 اعتراض اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به دادنامه شماره 345 مورخ 28/5/1374 شعبه هشتم را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به شق (3) از بند «د» ماده (29) آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی درخصوص نفوذ و اعتبار مقررات ثبتی و لزو‌م تبعیت از آنها و اینکه امضای سردفتر و دفتریار همزمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور و مراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسناد رسمی است, بنابراین دادنامه شماره 875 مورخ 21/12/1375 هیأت تجدیدنظر مبنی بر فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 28/5/1374 صادره از شعبه هشتم دیوان و صدو‌ر رأی به رد شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها