ج. مرداد 28ام, 1401

تعارض آرای صادره از شعب در خصوص احتساب فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز کارکنان شرکت ملی فولاد ایران در حقوق بازنشستگی

موضوع: تعارض آرای صادره از شعب درخصوص احتساب فوق‌العاده اشتغال
خارج از مرکز کارکنان شرکت ملی فولاد ایران در حقوق بازنشستگی
تاریخ: 5/7/ 1376شماره دادنامه: 86کلاسه پرو‌نده: 76/60
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ملی فولاد ایران ‌ـ‌ مدیر دفتر حقوقی و قراردادها
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/523 موضوع شکایت آقای داو‌د افشار نادری به طرفیت شرکت ملی فولاد ایران ‌ـ‌ امور بازنشستگی به خواسته پرداخت حقوق بازنشستگی با احتساب مبلغ خارج از مرکز با توجه به مصوبات شماره 319 مورخ 21/11/ 1369و 4260 مورخ 11/3/1370 شرکت ملی فولاد ایران طی دادنامه شماره 925 مورخ 18/7/1375 چنین رأی صادر نموده است: شکایت شاکی مبنی براین است که شرکت ملی فولاد ایران به منظور تقلیل نیرو‌ی انسانی با ابلاغ مصوبات 4260 مورخ 11/3/1370 و 319 مورخ 21/11/1369 و اضافه نمودن5 سال سابقه به خدمت متقاضیان بازنشستگی و پرداخت مبلغی به عنوان پاداش بازنشستگی مقرر نموده که کسور بازنشستگی از فوق‌العاده خارج از مرکز کارکنان کسر گردد و از ابتدای سال 1370 نیز به مأخذ 7% از کارکنان و 14% سهم شرکت فولاد اجرا می‌گردد تا به کسر کسورات خارج از مرکز حقوق ایام بازنشستگی کارکنان با احتساب مبلغ خارج از مرکز محاسبه و پرداخت شود و برهمین اساس نیز تقاضای بازنشستگی نموده است. اما پس از مدتی و بعد از بازنشستگی اعلام کرده‌اند که شورای‌عالی شرکت ملی فولاد ایران با قبول خارج از مرکز به عنوان مستمری موافقت نکرده است و مبلغ خارج از مرکز بازنشستگان پرداخت نخواهد شد. با توجه به اینکه به شرط اجرای مصوبات مذکور تقاضای بازنشستگی نموده و کسورات مربوط نیز از حقوق او کسر گردیده است تقاضای احقاق حق دارد. مشتکی‌عنه پاسخ داده مقرر گردیده است که مستمری متعلقه ناشی از کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده خارج از مرکز برای آن دسته از کارکنانی که از 1/10/1371 لغایت 1/10/1373 کسور مذکور را پرداخت نموده‌اند طبق تبصره (2) ماده (13‌ـ‌12) به نسبت ایام مزبور محاسبه و در مستمری تأثیر داده شود. با توجه به مراتب فوق و ملاحظه مستندات شاکی و نظر به اینکه تقاضای بازنشستگی شاکی به شرط اجرای مصوبات فوق‌الاشعار بوده و تقاضای مذکور مورد موافقت قرار گرفته و نظر به اینکه منظور نمودن مستمری ناشی از کسر کسور فوق‌العاده خارج از مرکز در مورد کسانی که از 1/10/1370 لغایت 1/10/1373 نسبت به پرداخت کسور مذکور اقدام نموده‌اند مورد تصویب و پذیرش شرکت مشتکی‌عنه بوده و این امر شامل حال شاکی نیز می‌گردد. علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر و اعلام می‌شود.
ب ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده‌های کلاسه 74/487, 74/490, 74/491, 74/ 492و 74/493 و 74/494 و 74/495 موضوع شکایت آقایان شهاب‌الدین شرر تیمورباش, مقصود فلاح دارامدامش, رضا خسرو‌ی, محمدرضا جاو‌ید, علیرضا عامری, علی‌غلامی و آقای قنبرعلی زمانی به طرفیت شرکت ملی فولاد ایران(امور بازنشستگی) به خواسته عدم پرداخت و تأثیر فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز در مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه‌های شماره 2037 و 2039 الی 2044 مورخ 21/12/1375 این چنین رأی صادر نموده است: با توجه به لایحه جوابیه مورخ 17/7/1374 مدیر امور بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران دایر براینکه به استناد مفاد آیین‌نامه استخدامی موردعمل این شرکت از تاریخ 1/10/1373 کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده خارج از مرکز مجاز نمی‌باشد و از تاریخ 1/1/1370 تا 1/10/1373 برای مستخدمانی که کسور بازنشستگی در ایام مذکور از فوق‌العاده خارج از مرکز آنان کسر گردیده است نسبت به ایام مزبور در مستمری آنان تأثیر داده شده است, لیکن درخواست شاکی با مفاد آیین‌نامه استخدامی و دستورالعملهای این شرکت تطبیق ندارد در ارتباط با شکایت شاکی از ناحیه طرف شکایت تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق شاکی شده باشد مشهود نیست بنابراین شکایت مطرو‌حه غیر و‌ارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت ملی فولاد ایران و بحث و بررسی انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه نحوه احتساب فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز کارمندان مشمول آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران به شرح تبصره (2) ماده (13‌ـ‌12) آیین‌نامه مذکور منوط به ضوابط دستورالعمل مصوب شرکت گردیده است و طبق آیین‌نامه و دستورالعمل مصوب شرکت فوق‌العاده مذکور به مدت 45 ماه از جمع سوابق خدمت کارمند مشمول آیین‌نامه قابل محاسبه اعلام شده است, بنابراین دادنامه شماره 2037 و 2039 الی 2044 مورخ 21/12/1375 شعبه چهاردهم دیوان که برطبق آیین‌نامه مزبور صادر گردیده است مطابق با قانون تشخیص می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها