د. مرداد 24ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در شرکت صنایع هواپیمایی ایران

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری
در شرکت صنایع هواپیمایی ایران
تاریخ: 19/2/ 1377شماره دادنامه: 32‌ـ‌ 33کلاسه پرو‌نده:76/176 ‌ـ‌ 76‌ـ‌226
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حنیفه جانی و عباس حسنی سرشت
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 115, و 14 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/985 و… موضوع شکایت شکات به طرفیت شرکت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته تأدیه حقوق ایام بدو‌ن کاری و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 204 و… مورخ 23/2/1375 شرکت صنایع هواپیمایی را مکلف به رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره شکات دانسته و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده‌است.
ب ‌ـ‌ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/901 موضوع شکایت آقای محمد حنیفه جانی به طرفیت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته رسیدگی نسبت به رأی مورخ 6/9/1373 و اعاده به خدمت حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ج ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/1308 موضوع شکایت آقای عباس حسنی‌سرشت به طرفیت صنایع هواپیمایی ایران به خواسته احقاق حقوق حقه به شرح دادنامه شماره 250 مورخ 29/3/1375 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به صراحت ماده(18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی مبنی بر شمول قانون مزبور به کلیه کارمندان شرکتهای دو‌لتی و عنایت به مدلول رأی شماره 148 مورخ 6/10/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه صادر شده است, دادنامه شماره 204 الی 223 مورخ 23/2/1375 شعبه پنجم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها