ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص نحوه تشکیل جلسات هیأ‌ت حل اختلاف کارگر و کارفرما

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص نحوه تشکیل جلسات
هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما
تاریخ: 29/1/ 1377شماره دادنامه: 15کلاسه پرو‌نده: 771/24
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن قضایی دیوان عدالت اداری آقای مقدسی فرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ 1 ‌ـ‌ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/344 موضـوع شکایت‌آقای حسن سوری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی هشتگرد به خواسته تقاضای رسیدگی و فسخ رأی بدو‌ی و حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1040 مورخ 16/6/ 1376چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه رعایت تعداد نمایندگان مقرر در ماده (160) قانون کارجمهوری اسلامی ایران از حیث تشکیل جلسه و رسیدگی رأی قطعی مورد شکایت نشده و ظاهراً از هر کدام از نمایندگان سه نفر, فقط دو نفر جمعاً شش نفر شرکت داشته‌اند, لذا شکایت شاکی نسبت به رأی مذکور دراین حد و‌ارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رأی قطعی مورد شکایت و ارجاع امر به هیأت تشخیص و هم‌عرض جهت رسیدگـی مـجدد صادر و اعـلام می‌گردد. 2 ‌ـ‌ هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت2/76/700 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار نسبت به دادنامه شماره 1040 مورخ 16/6/1376 صـادره از شعبه چهاردهـم دیوان در پرو‌نده کلاسه 75/344 به طرفیت حسن سوری به شرح دادنامه شماره 1681 مورخ 26/11/1376 چنیـن رأی صـادر نمـوده است, نظربه اینکه مفاد ماده (3) نحوه آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت حل‌اختلاف از حیث رسمیت جلسه مراعات نشـده و از طرفی اعتـراض مـوجهی از طـرف شکات به‌عمل نیامده, بنابراین دادنامه بدو‌ی تأیید می‌شود. ب‌ـ‌ 1 ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/675 موضوع شکایت آقای علیجان حقیقت به طرفیت هیأت حل‌اختلاف اداره کار گیـلان به خواستـه ابطال رأی مورخ 14/6/1375 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه 1145 مورخ 27/6/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه رعایت مقررات ماده (160) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از حیث تعداد شرکت‌کنندگان در جلسه و هویت و مشخصات آنان و اینکه مربوط به نمایندگان (دو‌لت, کارفرمایان, کارگران) می‌باشد نشده, لذا شکایت شاکی دراین حد نسبت به رأی قطعی مورد شکایت و‌ارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رأی مذکور و ارجاع امر به هیأت جانشین و هم‌عرض جهت رسیدگی صادر می‌گردد.
2 ‌ـ‌ هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت2/76/703 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر تنظیم و نظارت رو‌ابط کار نسبت به دادنامه 1145 مورخ 27/6/1376 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 75/657 به طرفیت علیجان حقیقت به شرح دادنامه شماره 1791 مورخ 10/12/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه ماده (3) آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف مصوب سال 1369مصرح است به اینکه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت بنابراین استناد به ماده (160) قانون کار و‌جهه قانونی نداشته و اعتراض و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت رد می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده (3) آیین‌نامه نحوه چگونگی تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف مصوب سال 1369 جلسات هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما با حضور و شرکت 7 نفر از اعضای هیأت رسمیت می‌یابد, بنابراین دادنامه شماره 1791 مورخ 10/12/1376 هیأت دو‌م تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدو‌ی شماره 1145 مورخ 27/6/1376 صادره از شعبه چهاردهم دیوان و رد اعتراض و شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی و‌فق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها