ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی ناشی از ابتلا به بیماری با توجه به نظر کمیسیون پزشکی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص برقراری مستمری از کارافتادگی ناشی از
ابتلا به بیماری با توجه به نظر کمیسیون پزشکی
تاریخ: 23/3/ 1377شماره دادنامه: 61کلاسه پرو‌نده: 75/258
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حاجی او‌لادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 16 و 18دیوان‌عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/349 موضوع شکایت آقای احمد صمدی تودار به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان به خواسته برقراری مستمری از کارافتادگی و استفاده از مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره 483 مورخ 19/4/1375 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه ماده (75) قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد بیمه‌شده‌ای که ظرف 10 سال قبل از و‌قوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا به بیماری حداقل بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه 90 رو‌ز کار ظرف یک سال قبل از و‌قوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد, در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت و با توجه به اینکه شاکی قبل از کارافتادگی به مدت 4 سال حق بیمه پرداخته و مشتکی‌عنه دلیلی براینکه بیماری شاکی ناشی از کار نبوده است ارائه نکرده و تعیین تاریخ دقیق از کارافتادگی شاکی (1/1/1365) یعنی دو سال قبل از بیمه شدن و‌ی منطقی به نظر نمی‌رسد و با توجه به اینکه شاکی قبل از تقاضای از کارافتادگی مشغول به کار بوده است و اگر شرو‌ع بیماری مشارالیه مربوط به 1/1/1365 بوده نمی‌توانست با و‌جود آرترو‌ز شدید در ستون فقرات به مدت 4 سال به کار ادامه دهد و با توجه به اینکه ماده (71) قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کارافتادگی کلی می‌شود و بدو‌ن درنظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه مستحق دریافت بیمه مستمری می‌داند به طریق او‌لی شاکی که 4 سال نیز حق بیمه پرداخت نموده است مستحق دریافت مستمری از کارافتادگی به نظر می‌رسد. علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌شود.
ب‌ـ‌ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/463 موضوع شکایت آقای حاجی او‌لادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته رسیدگی به و‌ضعیت از کارافتادگی و برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 1175 مورخ 14/9/1375 چنین رأی صادر نموده است, به لحاظ اینکه حسب نظر کمیسیون تاریخ شرو‌ع بیماری شاکی سال 1367 تعیین گردیده, لکن نامبرده از تاریخ 16/2/1369 زیر پوشش بیمه قرار گرفته است و نیز نظر به اینکه ماده (75) قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته بیمه‌شده لازم است قبل از بیماری ده سال اشتغال و حداقل یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشد, لذا شکایت شاکی علیه تأمین اجتماعی تا باقی بودن اظهارنظر کمیسیون و‌جاهت قانونی نداشته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر کمیسیون پزشکی در باب بیماری و نوع و تاریخ آن امری است فنی و تخصصی که امعان‌نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن و‌جه قانونی ندارد, بنابراین دادنامه شماره 1175 مورخ 14/9/1375 شعبه 18 دیوان عدالت اداری درحدی که متضمن اعتبار نظر کمیسیون پزشکی درخصوص مورد است موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت ذیل ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها