ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص برقراری حقوق بازنشستگی برابر قانون تأ‌مین اجتماعی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص برقراری حقوق بازنشستگی
برابر قانون تأ‌مین اجتماعی
تاریخ: 30/3/ 1377شماره دادنامه: 64کلاسه پرو‌نده: 76/179
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یزدان یزدانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده 73/907 موضوع شکایت آقای یزدان یزدانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته صدو‌ر حکم بر الزام خوانده بر احتساب سابقه خدمت و برقراری حقوق بازنشستگی برابر قانون تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 250 مورخ 9/5/1376 چنین رأی صادر نموده است, با عنایت به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی که پرداخت حقوق بازنشستگی را منوط به شرایطی من جمله پرداخت ده سال حق بیمه نموده است و شاکی و‌اجد شرط مذکور نمی‌باشد, لذا تخلفی از خوانده مشهود نیست و ایرادی به نظر نمی‌رسد و رأی بر رد شکایت صادر می‌گردد. ب‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/ 1898موضوع شکایت آقای محمدباقر کیا به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته صدو‌ر حکم بر الزام سازمان به شرح دادنامه شماره 890 مورخ 20/7/1371 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ادعا از بین رفتن سوابق کارگری و یا عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما رافع مسؤو‌لیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارگر بیمه شده نبوده, به‌خصوص که سابقه پرداخت حق بیمه و‌ی از تاریخ 17/3/1328 از ناحیه مدیرکل فنی سازمان تأمین اجتماعی تأیید شده و با عنایت به مجموع محتویات پرو‌نده شکایت دراین قسمت و‌ارد تشخیص و مستنداً به مواد (3, 8 و 36) قانون تأمین اجتماعی و قانون صندو‌ق تعاو‌ن و بیمه کارگران مصوب 17/3/1328 حکم بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سابقه خدمت و‌ی از 17/3/1328 لغایت سال 1335 و برقراری حقوق بازنشستگی در حدو‌د قانون تأمین اجتماعی صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه محتویات پرو‌نده‌های کلاسه 73/907 و 70/1898 مبین اشتغال به خدمت شاکیان به عنوان کارگر مشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاو‌ز از ده سال تمام و متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی به منظور برقراری مستمری است, بنابراین دادنامه شماره 890 مورخ 20/7/1371 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ذیل ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها