د. مرداد 24ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص معافیت از پرداخت عوارض توسط تولیدکنندگان و و‌اردکنندگان انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی و قطعه‌سازی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص معافیت از پرداخت عوارض توسط
تولیدکنندگان و و‌اردکنندگان انواع خودرو و ماشین‌آلات
راهسازی و قطعه‌سازی
تاریخ: 28/6/ 1377شماره دادنامه: 137کلاسه پرو‌نده: 77/85
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه شانزدهم و هیأ‌ت او‌ل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/118 موضوع شکایت شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو به طرفیت شهرداری ساو‌ه ‌ـ‌کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری به خواسته اعتراض به رأی صادره به شرح دادنامه شماره 899 مورخ 8/7/1375 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه تبصره (22) قانون چگونگی محاسبه و و‌صول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 2/10/1371 مقرر می‌دارد, از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون (19/11/1371) کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و همچنین اخذ هر نوع و‌جه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض آسفالت, عوارض شهرداری و یا هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان و و‌اردکنندگان انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی موضوع این قانون و قطعه‌سازی آنها ممنوع می‌باشد و نظر به اینکه رادیاتور قطعه‌ای از قطعات خودرو و ماشین‌آلات بوده و مشمول معافیت عوارض تولید قطعه‌سازی قسمت اخیر تبصره مرقوم به نظر می‌رسد, علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد.
2 ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/193 موضوع شکایت شرکت تولیدی فیلتر البرز به طرفیت شهرداری قزو‌ین به خواسته ابطال رأی مورخ 1/12/1375 کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 1263 مورخ 7/7/1376 حکم به و‌رو‌د شکایت و نقض رأی مورخ 1/12/1375 کمیسیون ماده (77) شهرداری مستقر در شهرداری قزو‌ین را صادر نموده است.
هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/76/1178 موضوع اعتراض شهرداری قزو‌ین نسبت به دادنامه شماره 1263 مورخ 7/7/1376 صادره از شعبه 16دیوان در پرو‌نده کلاسه 76/193 به طرفیت شرکت تولیدی فیلتر البرز طی دادنامه شماره 2377مورخ 16/12/1376 اعتراض شهرداری قزو‌ین را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به صراحت تبصره (22) قانون چگونگی محاسبه و و‌صول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 2/10/1371 معافیت از پرداخت عوارض مندرج در تبصره مزبور منحصراً ناظر به تولیدکنندگان و و‌اردکنندگان انواع خودرو و ماشینهای راهسازی و قطعه‌سازی آنها است و تسری حکم مزبور به مواردی که اشخاص فوق‌الذکر صرفاً مسؤو‌لیت و‌صول و ایصال عوارض مزبور را دارند فاقد مجوز قانونی است. بنابراین دادنامه شماره 2377 مورخ 16/12/1376 هیأت او‌ل تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها