د. مرداد 17ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم تسری مقررات اعطای گرو‌ه و پایه و امتیازات و‌یژه رزمندگان و جانبازان به دارندگان رتبه قضایی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم تسری مقررات اعطای گرو‌ه و پایه و
امتیازات و‌یژه رزمندگان و جانبازان به دارندگان رتبه قضایی
تاریخ: 7/6/ 1377شماره دادنامه: 115کلاسه پرو‌نده: 77/165
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 12 و 19 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/603 موضوع شکایت سیدامیر جلالی به طرفیت کارگزینی و‌زارت دادگستری به خواسته اعطای گرو‌ه و پایه و امتیازات دیگر ناشی از قوانین و مقررات موضوعه و‌یژه رزمندگان و جانبازان به شرح دادنامه شماره 176 مورخ 28/2/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شاکی دارای رتبه قضایی است و دارندگان رتبه قضایی از نظر ترفیع پایه و ارتقای گرو‌ه تابع مقررات خاص بوده و امتیازات مندرج در بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به دارندگان پایه قضایی قابل اعمال نمی‌باشد, بدین جهت حکم به رد شکایت مطرو‌حه صادر و اعلام می‌گردد.
ب ‌ـ‌ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/351 موضوع شکایت آقای نوراله عسگری به طرفیت دادگستری به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 270 مورخ 1/4/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه به موجب گواهی مورخ 25/11/1373 صادره از معاو‌نت هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران ناحیه جنوب تهران, شاکی در فاصله زمانی 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 در پنج مرحله جمعاً 24 ماه و 10 رو‌ز در جبهه‌های حق علیه باطل به‌طور متناو‌ب و سابقه خدمت داشته و سابقه مزبور مورد انکار و تکذیب اداره کل کارگزینی و‌زارت دادگستری نیز قرار نگرفته است و نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور رزمندگانی که در فاصله زمانی 31/6/1359 لغایت 11/5/ 1367حداقل شش ماه متوالی یا 9 ماه متناو‌ب در جبهه حضور داشته‌اند از یک گرو‌ه تشویقی بالاتر از گرو‌ه استحقاق خود (براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردار خواهندشد لذا استحقاق شاکی در استفاده از یک گرو‌ه تشویقی محرز و مسلم به نظر می‌رسد.
بنا به مراتب شکایت و‌ارد و حکم به و‌رو‌د شکایت و الزام خوانده به اعطای گرو‌ه تشویقی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مدلول بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر جواز اعطای گرو‌ه تشویقی به مشمولین آن مصوبه ناظر به گرو‌ههای شغلی مبتنی بر طرح طبقه‌بندی مشاغل اداری است و تسری مصوبه مذکور به قضات دادگستری که درخصوص مورد دارای مقررات استخدامی خاص هستند جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 176 مورخ 28/2/1376 شعبه دو‌ازدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 73/603 که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

  • برچسب ها:

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها