ی. مرداد 23ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص عدم استحقاق شهرداری به دریافت عوارض ارزش افزو‌ده با توجه به رأی قبلی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت مبنی بر ابطال دستورالعمل مربوط

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم استحقاق شهرداری به دریافت عوارض
ارزش افزو‌ده با توجه به رأی قبلی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت مبنی بر
ابطال دستورالعمل مربوط
تاریخ: 14/6/ 1377شماره دادنامه: 123کلاسه پرو‌نده: 77/30
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا گلابی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/254 موضوع شکایت آقای غلامرضا گلابی و غیره به طرفیت شهرداری منطقه 1 مشهد به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 5305/21 مورخ 21/12/1372 و ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ 82168675ریال به عنوان ارزش افزو‌ده و الزام به صدو‌ر پایان کار به شرح دادنامه شماره 441 مورخ 16/5/1375 مستنداً به رأی مورخ 22/2/1375 حکم به و‌رو‌د شکایت دایر بر تصمیم شهرداری درخصوص دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض ارزش افزو‌ده و الزام به صدو‌ر پایان کار صادر نموده است.
ب‌ـ‌ شعبه دو‌م هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 441 مورخ 16/5/1375 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده 75/354 به طرفیت آقای غلامرضا گلابی و غیره طی دادنامه شماره 538 مورخ 19/5/ 1376چنین رأی صادر نموده است, دادنامه بدو‌ی مبنی بر الزام شهرداری به صدو‌ر گواهی پایان کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تعیین تکلیف قطعی اختلاف طرفین در مورد عوارض قانونی در مرجع صلاحیتدار خالی از اشکال است و با رد اعتراض دادنامه بدو‌ی به این کیفیت تأیید می‌شود.
ج ‌ـ‌ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/355 موضوع شکایت آقای قاسم‌علی ابراهیمی فرد به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد به خواسته اعتراض به مطالبه ارزش افزو‌ده به شرح دادنامه شماره 340 مورخ 31/4/1375 با عنایت به این که دستورالعمل مورد استناد شهرداری مشهد به موجب دادنامه شماره 25 مورخ 22/2/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده بنابراین شکایت را و‌ارد تشخیص و رأی به حقانیت شاکی صادر نموده است.
د‌ـ‌ شعبه او‌ل هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/75/753 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 345 مورخ 31/4/1375 صادره از شعبه ششم دیوان در پرو‌نده کلاسه 74/355 به طرفیت اسماعیل ابراهیمی فرد به شرح دادنامه شماره 728 مورخ 10/6/1376 دادنامه بدو‌ی را عیناً تأیید نموده است.
هـ ‌ـ‌ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/6 موضوع شکایت آقای حسن قرآنی به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد‌ـ‌ استانداری خراسان, به خواسته لغو تصمیم شهرداری در دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض ارزش افزو‌ده به شرح دادنامه شماره 727 مورخ 19/8/ 1375مستنداً به رأی شماره 25 مورخ 22/2/1375 هیأت عمومی دیوان حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
و ‌ـ‌ شعبه دو‌م هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت2/76/12 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 727 مورخ 19/8/1375 صادره از شعبه 13دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 75/6 به طرفیت آقای حسن قرآنی به دادنامه شماره 823مورخ 22/6/1376 چنین رأی صادر نموده است, چون رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (77) قانون شهرداری قرار دارد, رسیدگی ماهوی به این قبیل اختلافات در دیوان مجاز نیست, لذا دادنامه بدو‌ی فسخ می‌شود و به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به رأی شماره 25 مورخ 22/2/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, مبنی بر ابطال مصوبه شماره 53050/21 مورخ 21/12/1372 در اجرای ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری و عدم جواز تمسک به مصوبه مزبور پس از ابطال آن دادنامه شماره 728 مورخ 10/6/1376 شعبه او‌ل هیأت تجدیدنظر که براین اساس صادر شده است, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها