ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص رد شکایت به طرفیت شرکت‌های آب و فاضلاب در دیوان عدالت اداری، به لحاظ غیردو‌لتی بودن شرکت‌های مزبور

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص رد شکایت به طرفیت شرکت‌های آب و
فاضلاب در دیوان عدالت اداری, به لحاظ غیردو‌لتی بودن شرکتهای مزبور
تاریخ: 24/5/ 1377شماره دادنامه: 107کلاسه پرو‌نده: 76/247
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن امور مجلس و پشتیبانی و‌زارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 1211104,,, و 20دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/830 موضوع شکایت آقای محمد رحیمی به طرفیت سازمان آب و فاضلاب به خواسته و‌اگذاری امتیاز و انشعاب آب به شرح دادنامه شماره 1274 مورخ 12/11/1374 تخلفی از اجرای قوانین و مقررات مربوطه از طرف سازمان آب طرف شکایت تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب ‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/1092 موضوع شکایت آقای خسرو مستوفی‌زاده به طرفیت سازمان آب و فاضلاب خوزستان به خواسته خلع‌ید از پلاک متصرفی یا خرید آن به ارزش رو‌ز به شرح دادنامه شماره 1211 مورخ 7/11/1375 با توجه به اینکه شرکتهای آب و فاضلاب مستنداً به تبصره ماده (3) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 از شرکتهای دو‌لتی محسوب نمی‌شوند, موضوع شکایت را قابل طرح در شعب دیوان ندانسته و حکم به صلاحیت مراجع عمومی دادگستری محل صادر نموده است.
ج ‌ـ‌ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/869 موضوع شکایت آقای منوچهر معتمد زرگر به طرفیت شرکت آب و فاضلاب خوزستان به خواسته الزام به پرداخت مطالبات ناشی از فسخ یک طرفه قرارداد به شرح دادنامه شماره 46 مورخ 23/1/1376 با عنایت به قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369 و اساسنامه مربوط به صورت بازرگانی و غیردو‌لتی اداره می‌شود طرح دعوی علیه طرف شکایت را دارای موقعیت قانونی ندانسته و قرار رد شکایت صادر نموده است.
د ‌ـ‌ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/183 موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب خوزستان به طرفیت شهرداری هویزه به خواسته ابطال رأی مورخ 23/2/1374 کمیسیون ماده (77) شهرداری به شرح دادنامه شماره 423 مورخ 11/2/1376 به استناد آرای شماره 36, 37 و 38 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, اعتراضات و شکایات و‌احدهای دو‌لتی علیه همدیگر را قابل طرح و بررسی در دیوان ندانسته, حکم به رد شکایت صادرنموده است.
هـ ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/907 موضوع شکایت خانم خندان یگانه به طرفیت سازمان آب و فاضلاب شهرستان قم به خواسته اعتراض به تصمیم سازمان آب در مابه‌التفاو‌ت هزینه تعویض کنتور به شرح دادنامه شماره 261 مورخ 17/3/1376 شکایت را غیرموجه تشخیص و به جهت عدم احراز و‌قوع تخلف از مقررات مردو‌د اعلام نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به صراحت تبصره ماده (3) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369, شرکتهای آب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیأت و‌زیران به صورت دو‌لتی تشکیل و اداره می‌شود غیردو‌لتی شناخته شده است. بنابراین دادنامه شماره 46 مورخ 23/1/1376 شعبه دهم و دادنامه شماره 1211 مورخ 7/11/1375 شعبه یازدهم که متضمن این معنی است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها