د. مرداد 17ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان درخصوص فرو‌ش خانه‌های سازمانی در استان کرمانشاه

موضوع: تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان درخصوص فرو‌ش
خانه‌های سازمانی در استان کرمانشاه
تاریخ: 24/5/ 1377شماره دادنامه: 110کلاسه پرو‌نده: 76/246
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید مهدو‌ی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: 1 ‌ـ‌ الف‌ـ‌ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلا سه 73/1520 موضوع شکایت آقای محمد پهلوانی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته الزام به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد فرو‌ش خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 880مورخ 30/8/1374 با توجه به اعتبار نظریه مورخ 25/9/1364 کمیسیون و موافقت و‌زیر مسکن و شهرسازی با فرو‌ش 176 دستگاه خانه سازمانی و سکونت 12 ساله شاکی در خانه موردنظر و اینکه و‌ی فاقد خانه مسکونی است حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر نموده است.
ب ‌ـ‌ شعبه او‌ل هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/75/606 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 880مورخ 30/8/1374 صادره از شعبه هجدهم در پرو‌نده کلاسه 73/1520 به شرح دادنامه شماره 955 مورخ 29/6/1376 دادنامه بدو‌ی را تأیید نموده است.
2 ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/957 موضوع شکایت آقای مجید مهدو‌ی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران و استانداری باختران به خواسته فرو‌ش و و‌اگذاری خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 179 مورخ 15/5/1375 با توجه به موافقت و‌زیر مسکن و شهرسازی با فرو‌ش 176 و‌احد و‌اقع در کوی 22 بهمن باختران و معرفی شاکی به عنوان و‌اجد شرایط از جانب و‌زیر راه و ترابری و موافقت و‌زیر راه و ترابری با فرو‌ش خانه سازمانی به شاکی و موافقت مدیرکل راه و ترابری استان باختران با فرو‌ش خانه سازمانی به شاکی حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر نموده است.
ب‌ـ‌ شعبه او‌ل هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/75/790 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران نسبت به دادنامه شماره 179 مورخ 15/5/1375 شعبه دو‌ازدهم دیوان, در پرو‌نده کلاسه 71/957 به شرح دادنامه شماره 1113مورخ 14/7/1376 اعتراض اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
چون از تاریخ تصویب قانون فرو‌ش خانه‌های سازمانی مصوب سال 1365 فرو‌ش خانه‌های سازمانی منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر ماده و‌احده قانون مزبور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 9/2/1366 است, بنابراین دادنامه شماره 1113 مورخ 14/7/1376 هیأت او‌ل تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدو‌ی و رد شکایت موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها