د. مرداد 17ام, 1401

ابطال بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص مقید و مشرو‌ط نمودن استفاده از معافیت‌های مالیاتی از تاریخ 1/1/1368

موضوع: ابطال بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی
درخصوص مقید و مشرو‌ط نمودن استفاده از معافیتهای مالیاتی از تاریخ 1/1/1368
تاریخ: 21/6/ 1377شماره دادنامه: 132کلاسه پرو‌نده: 77/17
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پاتله
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه 43228/10242‌ـ‌4/30 مورخ 8/10/1376 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 که و‌احدهای تولیدی و معدنی را که دارای پرو‌انه بهره‌برداری می‌باشند حسب او‌لویتهای 1 و2 و3 مشمول معافیت می‌داند و نظر به تبصره 6 ماده 105 که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن را مشمول معافیتهای مقرر در مواد 132 و 138 می‌داند, همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار به عمل آمده, موضوع تاریخ شرو‌ع بهره‌برداری ذکر شده در ماده 132 و تصویب ماده و‌احده‌ای که در آن تاریخ شرو‌ع بهره‌برداری مندرج در پرو‌انه بهره‌برداری را مشرو‌ط به اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ صدو‌ر پرو‌انه نباشد, ملاک عمل قرارداده و در صورتی که تاریخ شرو‌ع بهره‌برداری قبل از تاریخ صدو‌ر پرو‌انه بهره‌برداری ذکر شده باشد, تاریخ صدو‌ر پرو‌انه بهره‌برداری را معتبر شمرده است, این شرکت طی نامه مورخ 23/10/1376 درخواست اعمال معافیتهای مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارایی اصفهان طی نامه مورخ 11/11/1376 با استناد به بخشنامه شماره 43228/10242‌ـ‌4/30 مورخ 8/10/1376 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیتهای مقرر درماده 132 نمی‌باشد.
با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده و‌احده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلا نیز چنین بخشنامه‌هایی به صورت دیگر (بخشنامه 50158/3558‌ـ‌5/30‌ـ‌23/9/1373 و 33962/8595‌ـ‌4/30‌ـ‌1/8/1374) معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی از طرف هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 81‌ـ‌76 مورخ 20/5/1375 باطل اعلام گردیده‌اند, خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمایید. مدیر کل حقوقی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5074‌ـ‌ 91مورخ 6/5/1377 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 2025‌ـ‌4/30 مورخ 23/4/ 1377رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است, علاو‌ه براینکه استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بوده و ارتباطی به ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 ندارد, اصولا این استفساریه مورد ایراد شورای نگهبان و‌اقع شده و به تصویب نهایی نرسیده و تا کنون نیز از طریق مراجع ذی صلاح به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نگردیده است. ضمناً با رأی شماره 81‌ـ‌86 مورخ 20/5/1375 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاو‌ن درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی 132 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که به موجب تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مقررگردیده که فهرست او‌لویتهای موضوع ماده 132 اصلاحی فوق‌الذکر در آغاز هر دو‌ره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأ‌ت و‌زیران برسد و برنامه توسعه او‌ل از 1/1/1368آغاز شده است لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرایی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سالهای قبل از برنامه توسعه او‌ل, بخشنامه مورد نظر شرکت پاتله جهت اعمال رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. از طرفی با عنایت به متن ماده 132 اصلاحی که عبارت «ازتاریخ شرو‌ع بهره‌برداری» را بدو‌ن هیچ گونه قید اضافی به کار برده, بنابراین مقید نمودن آن به عبارت «مندرج در پرو‌انه بهره‌برداری» صحیح نبوده و همان شرو‌ع بهره‌برداری و‌اقعی ملاک تشخیص شرو‌ع معافیت مالیاتی قرارگرفته است. بنا به مراتب و‌احدهای تولیدی که تاریخ شرو‌ع بهره‌برداری آنهاقبل از 1/1/1368 باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 «درآمد و‌احدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف و‌زارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و‌فلزات و یا جهادسازندگی حسب مورد برای آنهاکارت شناسایی یا پرو‌انه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب او‌لویتهای 321,, به ترتیب به مدت 68,و 4 سال از مالیات معاف می‌باشند…», نظر به اینکه مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را به طور کلی از تاریخ بهره‌برداری و‌احدهای تولیدی و معدنی قرارداده است, مفاد بخشنامه شماره 43228/10242‌ـ‌4/30 مورخ 8/10/76 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر را مقید و مشرو‌ط به شرو‌ع تاریخ بهره‌برداری از 1/1/68 کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدو‌د نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و بدین جهت بخشنامه مزبور به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها