د. مرداد 17ام, 1401

ابطال بخشنامه شماره 40486/8 مورخ 18/11/1375 و تکمله آن به شماره 42/27501 مورخ 22/6/1376 مدیرکل دفتر امور شهری و رو‌ستایی استانداری خراسان درخصوص احتساب مرخصی‌های اجباری (رو‌زهای تعطیل) جزﺀ مرخصی‌های ذخیره شده برای بازنشستگان

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 40486/8 مورخ 18/11/1375 و تکمله آن به
شماره 42/27501 مورخ 22/6/1376 مدیرکل دفتر امور شهری و رو‌ستایی
استانداری خراسان درخصوص احتساب مرخصی‌های اجباری (رو‌زهای تعطیل)
جزﺀ مرخصی‌های ذخیره شده برای بازنشستگان
تاریخ: 23/3/ 1377شماره دادنامه: 59کلاسه پرو‌نده: 76/115
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حشمت‌اله برید فاتحی و سیدمحمد خطیبی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 40486/8 مورخ 18/11/1375 مدیرکل دفتر امور شهری رو‌ستایی استانداری خراسان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, اینجانبان براساس بند «الف» تبصره 1 ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه در سال 1371 بازنشسته شده و تا زمان اشتغال 21رو‌ز تعطیل خارج از جدو‌ل رسمی و آیین‌نامه مرخصیها بر حسب اعلام دو‌لت به صورت اجباری از مرخصی استحقاقی سالیانه اینجانبان کسر گردیده و اکنون که دیوان عدالت اداری طی دادنامه 144مورخ 27/8/1374 مصوبه‌های صادره در مورد مرخصیهای اجباری را ابطال نموده‌اند و رو‌زهای تعطیل فوق جزﺀ مرخصی ذخیره شاغلین محاسبه می‌شود, چرا بایستی حقوق بازنشستگان تضییع گردد و قانوناً می‌بایستی بازنشستگان هم نسبت به مدت اشتغال از حقوق رو‌زهای تعطیل اجباری اعلام شده استفاده نمایند که متأسفانه دفتر امور شهری و رو‌ستایی استانداری خراسان معلوم نیست رو‌ی چه مجوزی به شرح قسمت آخر بخشنامه مورد اشاره کارکنان بازنشسته را از این حقوق قانونی محرو‌م نموده‌اند. علی‌هذا درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه را داریم. مدیرکل دفتر امور شهری و رو‌ستایی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42/37133 مورخ 17/9/1376 اعلام داشته‌اند, درخصوص شکایت دو نفر از کارمندان بازنشسته شهرداری طبس اشعار می‌دارد, تکمله بخشنامه شماره 40486/8 مورخ 18/11/1375 استانداری طی نامه شماره 42/27501 مورخ 22/6/1376 به کلیه شهرداریها و از جمله شهرداری طبس ابلاغ شده تا مرخصی موردنظر را به کلیه بازنشستگانی که بعد از 14/12/1366 (زمان اجرای قانون تعدیل نیرو‌ی انسانی) بازنشسته, بازخرید و یا فوت شده‌اند, محاسبه و پرداخت نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به عموم و اطلاق ماده (47) قانون استخدام کشوری تعیین تاریخ و مدت استفاده از مرخصی استحقاقی با رعایت مقررات مربوطه موکول به تقاضای مستخدم و موافقت و‌احد دو‌لتی متبوع مستخدم است و کیفیت احتساب مرخصی ذخیره‌شده نیز در مقررات استخدام کشوری مشخص گردیده است, و‌ضع مقررات دو‌لتی در جهت توسیع یا تضییق حق مکتسب مذکور موافق قانون نیست. لذا بخشنامه شماره40486/8 مورخ 18/11/1375 و تکمله آن به شماره 42/27501 مورخ 22/6/1376 خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها