ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تملک اراضی و املاک و‌اقع در محدو‌ده شهرها

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تملک اراضی و املاک
و‌اقع در محدو‌ده شهرها
تاریخ: 25/7/ 1377شماره دادنامه: 153‌ـ‌ 154کلاسه پرو‌نده: 76/262 ‌ـ‌ 77/28
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1 ‌ـ‌ سرپرست شهرداری تبریز 2 ‌ـ‌ آقای اکبر مسافر رحمتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه 14 و شعبه سوم هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/564 موضوع شکایت آقای بیوک اکبرزاده به و‌کالت از خانم طیبه ثابت‌مقدم به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته اعتراض به تصمیم شهرداری به تملک پلاک 59 فرعی از (10) اصلی بخش 9 و درخواست صدو‌ر حکم بر ابطال تملک به شرح دادنامه شماره 329 مورخ 2/5/1374 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به مقررات قانون اراضی و قانون زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مذکور و سایر قوانین مربوطه نظر به اینکه شهرداری حق تملک اراضی دایر شهری شامل اعیانی و مستحدثات و و‌احدهای مسکونی را در اجرای قانون اراضی و قانون زمین شهری نداشته و با فرض نیاز به این نوع املاک می‌بایست از طریق اجرای قوانین مربوطه دیگر اقدام به خرید و تملک نماید, لذا شکایت شاکی نسبت به میزان سهمی مالکیت خود در ملک مورد ادعا و‌ارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری در تملک میزان سهمی مالکیت شاکی از املاک مذکور که به ادعای اجرای قوانین اراضی و زمین شهری تملک نموده صادر و اعلام می‌گردد.
ب‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/1028 و 1027 موضوع شکایت آقای اکبر مسافررحمتی به و‌کالت از خانم ملیحه صفرفشندی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته اعتراض به تصمیم شهرداری تبریز دایر بر تملک پلاک 59 فرعی از ده اصلی و‌اقع در بخش 9 و تقاضای صدو‌ر حکم به ابطال به‌عمل آمده به شرح دادنامه شماره 965‌ـ‌964 مورخ 2/12/1374 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شهرداری حق تملک اراضی دایر شهری شامل اعیانی و مستحدثات و و‌احدهای مسکونی را در اجرای قانون اراضی و قانون زمین شهری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته و با فرض نیاز به این نوع املاک می‌بایست از طریق اجرا به قوانین مربوط دیگر اقدام به خرید و تملک نماید, لذا شکایت شاکی نسبت به میزان سهمی مالکیت خود برابر سند مالکیت در ملک مورد ادعا و‌ارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات شهرداری تبریز در تملک میزان سهمی شاکی موضوع سند مالکیت به شماره 90111 مورخ 5/2/ 1366دفترخانه 67 تبریز که به ادعای اجرای قوانین اراضی و زمین‌شهری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌تملک نموده صادر و اعلام می‌گردد.
ج ‌ـ‌ هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/76/174 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری تبریز نسبت به دادنامه‌های شماره 965‌ـ‌964 مورخ 2/12/ 1374صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 74/1028 ,1027 به طرفیت اکبر مسافر رحمتی به و‌کالت از خانم ملیحه صفرفشندی به شرح دادنامه شماره 223 مورخ 30/4/1376 اعتراض شهرداری تبریز را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
تملک اراضی و املاک و‌اقع در محدو‌ده شهرها پس از پایان دو‌ره اعتبار قانونی اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 براساس مقررات قانون مزبور موافق اصول و موازین قانونی نیست, بنابراین دادنامه شماره 329مورخ 2/5/1374 شعبه چهاردهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 73/564 درحدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها