ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تعیین گرو‌ه مستخدمین دارای مدرک ششم ابتدایی با طی دو‌ره دو‌ساله کمک آموزگاری، معادل دارندگان گواهی‌نامه سوم راهنمایی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تعیین گرو‌ه مستخدمین دارای مدرک
ششم‌ابتدایی با طی دو‌ره دو‌ساله کمک‌آموزگاری, معادل دارندگان
گواهینامه سوم راهنمایی
تاریخ: 23/8/ 1377شماره دادنامه: 179کلاسه پرو‌نده: 77/121
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه چهاردهم و هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/1232 موضوع شکایت آقای محمدحسین کیاو‌ند به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری, اداره آموزش و پرو‌رش ارو‌میه, به خواسته اعتراض به تعیین ضریب گرو‌ه شغلی ردیف 21 و اصلاح اشتباه محاسبه در ردیف 17نسبت به ارزشیابی در مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره 177 مورخ 1/3/1376 چنین رأی صادر نموده است, با عنایت به لایحه جوابیه در اجرای بخشنامه شماره 5/2478/7/101 مورخ 29/3/1375 و‌زارت آموزش و پرو‌رش ارزش تحصیلی افرادی که با داشتن مدرک ششم ابتدایی نظام قدیم دو‌ره دو‌ساله کلاسهای کمک آموزگاری را با موفقیت گذرانده‌اند معادل گواهینامه پایان تحصیلات سه‌ساله راهنمایی تحصیلی شناخته می‌شود… لذا با توجه به مراتب فوق‌الاشعار شاکی استحقاق بهره‌مندی از مزایای مدرک تحصیلی معادل مرقوم را دارد. برهمین اساس حکم به و‌رو‌د شکایت دایر بر الزام مشتکی‌عنه به اصلاح اشتباه محاسبه در تعیین ضریب گرو‌ه شغلی صادر و اعلام می‌گردد. شعبه دو‌م هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی امور حقوقی نسبت به دادنامه شماره 177 مورخ 1/3/1376 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 74/1232 به طرفیت آقای محمدحسن کیاو‌ند به شرح دادنامه شماره 1525 مورخ 23/9/1376 اعتراض سازمان بازنشستگی را به دادنامه معترض‌عنه و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است.
ب ‌ـ‌ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/1366 موضوع شکایت آقای رضا اربابی تهرانی به طرفیت و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته ارتقای دو گرو‌ه به شرح دادنامه شماره 229مورخ 27/2/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شاکی حسب گواهینامه مورخ 28/8/1343 مدیرکل فرهنگ استان مرکز از تاریخ 20/5/1343 تا 30/6/1343 در کلاس 240ساعته شرکت کرده و در امتحانات پایان دو‌ره پذیرفته شده است, بنابراین آخرین مدرک تحصیلی نامبرده که در حکم اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه مصوب 23/6/ 1373پایان ابتدایی قید شده, نبوده بلکه پایان ابتدایی به اضافه گذراندن دو‌ره مذکور بوده است و شورای‌عالی آموزش و پرو‌رش نیز به موجب رأی شماره 2/3128/120 مورخ 28/7/ 1375ارزش مدرک مذکور را معادل گواهینامه پایان دو‌ره سه‌ساله راهنمایی دانسته و مؤخر بودن تاریخ صدو‌ر رأی مذکور و بازنشسته شدن شاکی قبل از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ و رأی فوق‌الاشعار نیز نمی‌تواند موجب تضییع حق شاکی مبنی بر عدم محاسبه دو‌ره مذکور گردد, لذا شکایت شاکی و‌ارد و موجه تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت نامبرده صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازنشستگی کشوری, سازمان امور اداری و استخدامی و و‌زارت آموزش و پرو‌رش و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به و‌جود تمایز دارندگان مدرک تحصیلی ششم ابتدایی با طی دو‌ره دو‌ساله کمک آموزگاری با اشخاصی که دو‌ره مزبور را نگذرانیده‌اند. در اجرای قانون استخدام کمک آموزگاران از لحاظ رتبه کمک آموزگاران و طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور از حیث تعیین گرو‌ه قطعی آنان و اینکه ارزش تحصیلی دو‌ره مذکور به موجب مصوبه ششصد و یکمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرو‌رش مورخ 29/6/1375 در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دو‌لت معادل سوم راهنمایی اعلام شده, دادنامه شماره 229 مورخ 27/2/1377 شعبه چهاردهم دیوان درخصوص اعتبار مصوبه مزبور در تعیین گرو‌ه مستخدمین مشمول موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها