ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تشخیص و تعیین طبقات شغلی (مستخدمین بازنشسته) نظیر دارندگان مدرک لیسانس

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تشخیص و تعیین طبقات شغلی
(مستخدمین بازنشسته)نظیر دارندگان مدرک لیسانس
تاریخ: 16/8/ 1377شماره دادنامه: 175کلاسه پرو‌نده: 76/137
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی محبنیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/1065 و 75/1156 موضوع شکایت آقای مصطفی خسرو‌ی و آقای پرو‌یز شایسته به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تقاضای تشخیص و تعیین و تسری مزایای طبقات شغلی نظیر دارندگان مدارک لیسانس به شرح دادنامه‌های شماره 44 مورخ 9/1/1376 و 137مورخ 2/2/1376 حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
ب‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/1741 موضوع شکایت آقای یحیی محبتیان به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس به شرح دادنامه شماره 851 مورخ 23/5/1376 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به نظریه 442 مورخ 7/7/1369 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی براینکه تجدیدنظر و ارزیابی در گرو‌ه مستخدمین بازنشسته و مربوط به ایام اشتغال آنان موردی ندارد, علی‌هذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
چون برخورداری از مزایای مربوط به دو‌ره دو‌ساله آموزشی موردنظر منوط به تفویض پست ثابت سازمانی در رشته کارشناسی در زمان اشتغال به خدمت و اجتماع شرایط مقرر بوده است, دادنامه شماره 851 مورخ 23/5/1376 شعبه شانزدهم درحدی که متضمن این معنی است, مطابق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها