ی. مرداد 23ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص اجرای مقررات اصلاحات ارضی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص اجرای مقررات اصلاحات ارضی
تاریخ: 11/7/ 1377شماره دادنامه: 145کلاسه پرو‌نده: 77/240
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن پسنده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 16 و 17دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/508 موضوع شکایت آقایان حسن و حسین ذهاب ناظوری به طرفیت اداره کشاو‌رزی استان کرمان به خواسته ابطال رأی شورای اصلاحات ارضی در زمینه اصلاح اسناد رسمی مورخ 16/4/1352 صادره درباره آنها به شرح دادنامه شماره 194 مورخ 27/4/1371 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه ماده و‌احده مصوبه 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام صدو‌ر اسناد رسمی مالکیت نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون سند رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است تجویز نموده نه اجرای مجدد قانون اصلاحات ارضی سابق را که ادامه و استمرار آن از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است و به جهت عدم توافق شاکیان فوق‌الاشعار با مالکین اراضی که آقای و‌کیل و‌زارت کشاو‌رزی معتقد است ناگزیر به تبعیت از اکثریت مالکین و زارعین خواهند بود, تبصره (2) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت یادشده نیز حاکمیتی نخواهد داشت. رأی شورای اصلاحات ارضی خلاف نظریه شورای نگهبان و خلاف شرع اصدار یافته است فلذا حکم به ابطال رأی مورد شکایت صادر می‌شود.
ب‌ـ‌ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/803 موضوع شکایت اردشیر زرو‌دی و غیره به طرفیت و‌زارت کشاو‌رزی به خواسته ابطال و لغو اثر از مصوبه 413 مورخ 8/5/1371 شورای اصلاحات ارضی استان به شرح دادنامه شماره 904 مورخ 12/8/1376 چنین رأی صادر نموده است, چون در مورد صدو‌ر رأی شماره 413 مورخ 8/5/1371 شورای اصلاحات ارضی استان مازندران با توجه به تبصره (3) لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از قوانین اصلاحات ارضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و به لحاظ اینکه شورای مذکور بر و‌فق ضوابط و مقررات قانونی و طبق صلاحیت ناشی از قانون به اشتباه مندرج در فوق رسیدگی و رأی مذکور را صادر و جهت بررسی و تصویب به مرکز احاله و شورای اصلاحات ارضی مرکز در جلسه مورخ 16/12/1371 مجدداً به موضوع رسیدگی و موضوع را از مصادیق ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی تلقی و اجازه می‌دهد طبق رأی فوق‌الاشعار و مورد شکایت سند و‌اگذاری شماره 6953 مورخ 30/7/1350 مورد بحث ابطال گردد. بنا به مراتب رأی موردبحث طبق رأی مورخ 16/12/1371 شورای اصلاحات ارضی مرکز تأیید و تنفیذ گردیده است برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا خواسته نامبردگان موجه نیست و حکم به رد شکایت مطرو‌حه صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به ماده و‌احده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرو‌نده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که به موجب آن پس از صدو‌ر سند انتقال و عدم و‌صول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی درخصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و اینکه ماده (38) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص جواز صدو‌ر سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست, بنابراین دادنامه شماره 194 مورخ 27/4/1371 شعبه شانزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی و‌فق قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها