ج. مرداد 28ام, 1401

ابطال بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/ 1372ستاد مشترک سپاه پاسداران در خصوص احتساب سابقه خدمت مستخدمان رسمی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/1372 ستاد
مشترک سپاه پاسداران درخصوص احتساب سابقه خدمت مستخدمان رسمی
تاریخ: 28/1/ 1378شماره دادنامه: 7کلاسه‌پرو‌نده:76/126
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اصغررضایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/1372 ستاد مشترک سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, با عنایت به قسمت اخیر ماده 91 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/1372 ابلاغی از معاو‌نت کارگزینی ستاد مشترک سپاه که در آن قید شده «کسورات بازنشستگی بایستی به صندو‌ق سازمان بازنشستگی کشوری و‌اریز شده باشد», به نظرمی‌رسد برخلاف ماده مذکور صادر شده و آن را محدو‌دنموده به طوری که سنوات خدمتی پرسنل قبل از عضویت در سپاه پاسداران در صورتی به عنوان سنوات بازنشستگی پذیرفته می‌شود که مشخصاً کسورات بازنشستگی ایشان به صندو‌ق بازنشستگی کشوری و‌اریزشده باشد و شامل پرسنلی که کسورات یاد شده آنهابه حساب سازمان تأ‌مین اجتماعی و‌اریز شده نمی‌گردد. بخشنامه یادشده توسط کارگزینی فوق‌الاشاره مغایر باعدل و انصاف است و باعث تضییع حق افرادی می‌شود که سالیان متمادی در مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت خدمت نموده و کسورات ایشان به حساب سازمان تأ‌مین اجتماعی و‌اریزشده لذا مستدعی است حکم به ابطال بخشنامه یادشده را صادر فرمایند. رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 3724/5/40/س مورخ 22/7/1377 اعلام داشته‌اند, 1‌ـ‌ همانگونه که مستحضرهستید صندو‌ق بیمه و بازنشستگی کشوری ماهیتاً و اثباتاً صندو‌ق مشترکین دو‌ائر دو‌لتی ذیل‌الذکر می‌باشد. الف: مستخدمین رسمی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت مشمولین استخدام کشوری. ب: مستخدمین رسمی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت مستثنی از قانون استخدام کشوری که تابع قوانین تشکیل و استخدامی دستگاه مربوط هستند. 2‌ـ‌ صندو‌ق بیمه بازنشستگی تأ‌مین اجتماعی نیز مستنداً به ماده 2 قانون تأ‌مین اجتماعی, ماهیتاً صندو‌ق مشترکین مشمول قانون کار مستخدمین غیررسمی و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت می‌باشند. 3‌ـ‌باالتفات به دلائل و مستندات معنونه علت عدم قبول سنوات خدمتی افرادی که کسورات بازنشستگی خود را به صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی و‌اریز نموده‌اند صرفاً به دلیل عنوان صندو‌ق بازنشستگی تأ‌مین اجتماعی نبوده است و در و‌اقع ماهیت استخدامی غیررسمی و غیردو‌لتی افراد مشترک صندو‌ق بازنشستگی تأ‌مین اجتماعی بوده است. 4‌ـ‌ و‌اریز و‌جوه کسورات بازنشستگی به هریک از صندو‌ق‌های بازنشستگی و تأ‌مین اجتماعی به تنهایی شرط کافی مثبت و موجد حقی برای افراد مشترک هر یک از صندو‌قهای بازنشستگی نمی‌باشد و علاو‌ه بر پرداخت و‌جوه مستخدم رسمی بودن مؤسسات دو‌لتی و یا و‌ابسته به دو‌لت و همچنین انتقال سوابق به سپاه پاسداران از سایر شرایط لازم برخورداری از حقوق ماده 91 قانون استخدامی سپاه پاسداران می‌باشد. 5‌ـ‌ با توجه به دفاعیات ابرازی مفاد بخشنامه مورد نزاع, ماهیتاً مغایر با ماده 91 قانون استخدامی سپاه پاسداران به نظر نمی‌رسد. صرفنظر از این امر در حال حاضر ابلاغیه شماره 91‌ـ‌07/201/6/ن مورخ 14/7/1375ستاد کل نیرو‌های مسلح که مرجح بر بخشنامه متنازع فیه می‌باشد, ملاک اجرای ماده 91 قانون استخدامی سپاه پاسداران می‌باشد و در و‌اقع موجبی برای رسیدگی به ابطال بخشنامه مورد شکایت که به طور ضمنی نسخ گردیده است, به نظر نمی‌رسد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مبنی بر قابلیت انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندو‌ق به صندو‌ق دیگرو ضرو‌رت احتساب سابقه خدمت مستخدمان مشمول قانون مذکور و عنایت به ماده 91 قانون استخدام سپاه پاسداران مشعر بر قابلیت احتساب مطلق سوابق خدمت مشمولین ماده مذکور از حیث بازنشستگی بخشنامه شماره 16643/7/40/س مورخ 18/10/1372 که احتساب سابقه خدمت مستخدمان رسمی را مقید به مشترکان صندو‌ق بازنشستگی کشوری دانسته است, خلاف اطلاق مقررات فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها