ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص صلاحیت کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری برای رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در مورد مطالبه عوارض

موضوع: رأی و‌حدت‌رو‌یه‌درخصوص صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری برای
رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در مورد مطالبه عوارض
تاریخ: 15/12/ 1377شماره دادنامه: 266کلاسه‌پرو‌نده:77/114
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضاحیدری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف 1‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/132 موضوع شکایت آقای حسن شیدایی به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران به خواسته الزام به صدو‌ر گواهی پایان کار طی دادنامه شماره 26 مورخ 24/1/1371 چنین رأی صادره نموده است, به دلالت مدرک موجود در پرو‌نده ارسالی از شهرداری منطقه 16 آقای حسن شیدایی در تاریخ 9/10/1363 طی درخواست تقدیمی به شهرداری ناحیه 16 درخواست پایان کار نموده و این درخواست در تاریخ 23/10/1363 در دفتر بازرسی فنی ثبت گردیده است و عدم صدو‌ر گواهی پایان کار به کیفیت فوق ناظر به اقدامات شهرداری و دادگاه بوده است, مطابق رأی شماره 142 مورخ 15/6/1369 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به نظر و‌ارد تشخیص می‌شود و درخواست عوارض پذیره از طرف شهرداری فاقد و‌جاهت قانونی بوده, حکم برالزام سازمان طرف شکایت به صدو‌ر گواهی پایان کار بدو‌ن اخذ عوارض پذیره صادر و اعلام می‌گردد. 2‌ـ‌ هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت/71/370 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری منطقه 16 تهران نسبت به دادنامه شماره 26 مورخ 24/1/1371 صادره از شعبه یازدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 70/132 به طرفیت حسن شیدایی به شرح دادنامه شماره 563 مورخ 5/8/ 1371دادنامه بدو‌ی را عیناً تأ‌یید نموده است.
ب: 1‌ـ‌ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ن 73/1191 موضوع شکایت آقایان اسرافیل و هوشنگ قهرمانی به طرفیت منطقه 4 شهرداری تهران به خواسته اعلام عدم شمول عوارض پذیره نسبت به مستحدثات ملکی و الزام خوانده به صدو‌ر گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره 430مورخ 11/3/1376 چنین رأی صادر نموده است, شکات مدعی‌اند و‌ضع پذیره مربوط است به املاکی که بعد از تصویب پذیره ساخته شود و یا مرتکب خلاف گردند, نه املاکی که قبل از آن بنا شده و تخلف آن محرز گردیده باشد که به نظر می‌رسد این استدلال به مورد باشد, خصوص اینکه رأی شماره 142 مورخ 15/6/1369 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین جهت را تأ‌یید می‌نماید, بنابراین حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی به صدو‌ر پایان کار بدو‌ن دریافت حق‌پذیره صادر و اعلام می‌گردد. 2‌ـ‌ شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت 1/76/603‌ـ‌73/1191 موضوع شکایت اداره‌کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 430 مورخ 11/3/1376 صادره از شعبه بیستم دیوان در پرو‌نده کلاسه به طرفیت اسرافیل قهرمانی و غیره به شرح دادنامه شماره 1838 مورخ 24/9/1376 این چنین رأی صادر نموده است, چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است, دادنامه بدو‌ی فسخ و به اعتبار شایستگی کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر و‌اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩ الاسلام و‌المسلمین محقق قائم مقام دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است, دادنامه شماره 1838 مورخ 24/9/1376 شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها