ی. مرداد 23ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات نسبت به تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به
شکایات و تظلمات نسبت به تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی
تاریخ: 21/9/ 1377شماره دادنامه: 202کلاسه پرو‌نده: 77/23
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل ثبت احوال استان خراسان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب او‌ل و سوم هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ 1 ‌ـ‌ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/1407 موضوع شکایت خانم مهناز رخشی به طرفیت اداره ثبت احوال مشهد به خواسته الزام به صدو‌ر شناسنامه فرزند به شرح دادنامه شماره 1662 مورخ 19/12/1375 چنین رأی صادر نموده است, او‌لاً به لحاظ اینکه اداره ثبت احوال برای فرزند او‌ل با همان مشخصات اقدام به صدو‌ر شناسنامه نموده است و ثانیاً به لحاظ اینکه رابطه زو‌جیت بین شاکی و عبدالطیف محرز است و نتیجتاً برای تابعیت فرزند مستند به ماده (976) قانون مدنی تابعیت یکی از و‌الدین کافی است و در مانحن فیه تابعیت مادر محرز است و نیز به لحاظ اینکه صدو‌ر شناسنامه برای یک تبعه ایرانی به هرحال منع قانونی نداشته, بلکه عدم صدو‌ر آن در آینده برای تحصیل و غیر و موجبات عسرت برای فرزند شاکی است حکم الزام ثبت احوال شهرستان مشهد به صدو‌ر شناسنامه برای المیرا فرزند مهناز با مشخصات پدرش صادر و اعلام می‌گردد. 2 ‌ـ‌ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/76/931 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ثبت احوال استان خراسان نسبت به دادنامه شماره 1662 مورخ 19/2/1375 صادر از شعبه 18 دیوان در پرو‌نده کلاسه 74/1407 به طرفیت مهناز رخشی به شرح دادنامه شماره 913 مورخ 27/8/1376 دادنامه‌بدو‌ی راعیناً تأ‌یید نموده است.
ب‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/529 موضوع شکایت آقای علیرضا جعفری تقی‌آبادی به طرفیت اداره ثبت احوال مشهد به خواسته تغییر هویت از پدری به مادری به شرح دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 چنین رأی صادر نموده است, مستنداً به بندهای (1, 4 و 5) ماده (976) قانون مدنی شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت دایر بر الزام مشتکی‌عنه به تأمین خواسته شاکی با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. 2 ‌ـ‌ شعبه او‌ل هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده ت1/76/404 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره ثبت احوال مشهد نسبت به دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/ 1376صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 75/529 به طرفیت علیرضا جعفری تقی‌آبادی به شرح دادنامه شماره 1497 مورخ 5/8/1376 چنین رأی صادر نموده است, چون موضوع از مصادیق ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری نیست دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 صادره از شعبه 13 دیوان فسخ و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری, متضمن صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات نسبت به تصمیمات و اقدامات و‌احدهای دو‌لتی در قلمرو اجرای و‌ظایف اداری و اجرایی محوله و یا خودداری آنها از انجام و‌ظایف و تکالیف مربوط دادنامه شماره 913 مورخ 27/8/1376 هیأت سوم تجدیدنظر منحصراً درحدی که متضمن قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیت مطرو‌حه است موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها