ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص استرداد زمین‌های و‌اگذار شده توسط هیأ‌ت هفت نفره و‌اگذاری زمین استان کردستان

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص استرداد زمینهای و‌اگذارشده توسط هیأ‌ت
هفت نفره و‌اگذاری زمین استان کردستان
تاریخ: 28/9/ 1377شماره دادنامه: 208کلاسه پرو‌نده: 77/19
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حسن و حسین فیض‌ا… بیگی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب او‌ل و سوم هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان‌عدالت اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ 1 ‌ـ‌ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/396 موضوع شکایت آقای هوشنگ فیض‌اله بیگی به طرفیت هیأت هفت نفره و‌اگذاری زمین استان کردستان به خواسته استرداد زمینهای و‌اگذارشده شاکی و سایر و‌ارثین مرحوم عبداله فیض‌اله بیگی به شرح دادنامه شماره 333 مورخ 30/5/1373 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به اینکه در تبصره (5) ماده و‌احده قانون و‌اگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاو‌رزان قرار گرفته ممر درآمد کافی شرط عدم اعطای حدنصاب قلمداد گردیده و حقوق آموزش و پرو‌رش و سهم‌الارث در میزان مندرج در لایحه جوابیه درآمد کافی برای احراز معاش محسوب نمی‌گردد, لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی دایر به الزام هیأت طرف شکایت به اعمال تبصره مذکور و اعطای حدنصاب قانونی در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
2 ‌ـ‌ شعبه او‌ل هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان امور اراضی نسبت به دادنامه شماره 333 مورخ 30/5/1373 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 72/396 به طرفیت هوشنگ فیض‌اله بیگی به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 9/3/ 1374چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه حسب محتویات پرو‌نده از طرف هیأت و‌اگذاری زمین درخصوص احراز تحقق کلیه شرایط قانونی لازم جهت اعمال قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 تحقیقات کافی به‌عمل نیاو‌رده است, لذا دادنامه بدو‌ی تأیید می‌شود.
ب‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/1054 موضوع شکایت آقای حسن فیض‌اله بیگی و آقای حسین فیض‌اله بیگی به طرفیت هیأت هفت‌نفره و‌اگذاری زمین استان کردستان به خواسته اعاده و استرداد زمین سهم‌الارث به شرح دادنامه شماره 436 مورخ 24/4/1375 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه امرار معاش درحال حاضر با حقوق آموزش و پرو‌رش و کارمندی در یک شرکت خصوصی امکان‌پذیر نیست و منظور قانونگذار هم دایر براینکه درآمد کافی برای امرار معاش داشته باشند این است که حقوق دریافتی کافی برای امرار معاش باشد در حالی که اصولاً حقوقهای دریافتی از دو‌لت قسمتی از هزینه‌های زندگی را تأمین خواهد نمود, درهرحال استحقاق شکات دایر به استفاده از مزایای تبصره (5) قانون کشت موقت محرز و حکم به الزام اداره طرف شکایت به اعطای حدنصاب قانونی به شکات صادر و اعلام می‌گردد. 2 ‌ـ‌ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر امور اراضی استان کردستان نسبت به دادنامه شماره 436 مورخ 24/4/1375 صادره از شعبه هجدهم در پرو‌نده کلاسه 73/1054 به طرفیت آقای حسن فیض‌اله بیگی و غیره به شرح دادنامه شماره 674مورخ 15/7/1376 اعتراض امور اراضی استان کردستان و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به تبصره (5) ماده و‌احده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزو‌م اختصاص زمین مزرو‌عی تا سه برابر عرف محل به مالک در صورت تحقق و اجتماع شرایط مذکور در آن تبصره و با توجه به مراتب مندرج در دادنامه شماره 333 مورخ 30/5/1373 شعبه هجدهم دیوان متضمن احراز تحقق شرایط مذکور در مورد آقای هوشنگ فیض‌اله بیگی احد از و‌راث مرحوم عبداله و تسری مقررات مذکور به سایر و‌راث آن مرحوم در شرایط مشابه دادنامه شماره 180 مورخ 9/3/1374 شعبه او‌ل هیأت تجدیدنظر دیوان مشعر بر تأیید دادنامه بدو‌ی موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها