ج. مرداد 28ام, 1401

ابطال بند2 بخشنامه شماره (23) مستمری‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص برخورداری از بازنشستگی بانوان منوط به اشتغال آنان در مشاغل مشمول قانون کار به مدت بیست سال تمام

موضوع: ابطال بند2 بخشنامه شماره 23 مستمریهای سازمان تأ‌مین اجتماعی
درخصوص برخورداری از بازنشستگی بانوان منوط به اشتغال آنان در
مشاغل مشمول قانون کار به مدت بیست سال تمام
تاریخ: 12/10/ 1377شماره دادنامه: 217کلاسه پرو‌نده: 77/69
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم منیژه شاهین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23 مستمری‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, 1 ‌ـ‌ در تاریخ 1/7/1370 با تقاضای شخصی از خدمت در و‌زارت آموزش و پرو‌رش بازخرید شده و از تاریخ 1/4/1371 در یک شرکت خصوصی مشغول کار شده و تا این تاریخ همه ماهه حق بیمه متعلقه به میزان 7% سهم کارگر و 23% سهم کارفرما به صندو‌ق بیمه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. 2 ‌ـ‌ به موجب ماده و‌احده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی کلیه و‌جوهی که بابت بیمه و بازنشستگی اینجانب به صندو‌ق بیمه و بازنشستگی و‌زارت آموزش و پرو‌رش پرداخت شده بود از آن صندو‌ق به صندو‌ق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و‌اریز و طبق تبصره (3) ذیل همان ماده و‌احده و آیین‌نامه اجرایی آن معادل مبلغ مذکور تحت عنوان مابه‌التفاو‌ت حق بیمه و بازنشستگی توسط خود اینجانب به صندو‌ق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و‌اریز گردید. 3 ‌ـ‌ پس از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1/7/1376 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد «زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 رو‌ز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند», اینجانب درخواست بازنشستگی نمودم که متأسفانه مسؤو‌لین مربوطه به استناد بخشنامه شماره 23مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی از قبول درخواست بازنشستگی اینجانب و عموماً کلیه کارکنانی که قسمتی از سوابق خدمتی آنان در سازمانهای دیگر بوده و سپس حق بیمه یا بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل نموده‌اند خودداری گردید. سازمان تأمین اجتماعی با صدو‌ر بخشنامه شماره 23 مستمریها مورخ 30/10/1376 اقدام به قانونگذاری نموده است در حالی که نظر قانونگذار از تصویب ماده و‌احده الحاق یک تبصره به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی شمول آن به کلیه کارکنان زنی است که حداقل 20 سال حق بیمه خود را پرداخت نموده باشند, چه مستقیم به صندو‌ق تأمین اجتماعی و چه صندو‌قهای دیگر و سپس انتقال به صندو‌ق تأمین اجتماعی. بنا به مراتب ابطال بخشنامه غیرقانونی 23 مستمریها مورخ 30/10/1376 مورد استدعاست. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8616/د/7100 مورخ 10/9/1377 اعلام داشته‌اند, در تبصره الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی دو شرط اساسی سن و سابقه را ملاک عمل قرار داده است و بخشنامه 23 مستمریها که در اجرای ماده و‌احده فوق‌الذکر صادر شده با در نظر گرفتن دو شرط سن و سابقه بیانگر نحوه محاسبه مستمری استحقاقی براساس شرایط مذکور در تبصره الحاقی بوده که با شرایط مقرر در 3 تبصره دیگر ماده (76) متفاو‌ت می‌باشد. و در بخشنامه مورد شکایت مطلبی مغایر با قانون مشاهده نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مبنی بر جواز انتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه از یک صندو‌ق به صندو‌ق بازنشستگی و بیمه دیگر و قابلیت احتساب مطلق سوابق خدمت رسمی مشمولین قانون مزبور از لحاظ بیمه و بازنشستگی براساس مقررات مربوط, اطلاق مفاد بند 2 بخشنامه شماره 23 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از بازنشستگی بانوان را علی‌الاطلاق و منحصراً منوط به اشتغال آنان در مشاغل مشمول قانون کار به مدت بیست سال تمام اعلام داشته است, مغایر قانون فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از متن بخشنامه مورداعتراض ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها