ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه راجع به تکالیف خاص هیأ‌ت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل بدو‌ن توجه به آرای مراجع کیفری

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه راجع به تکالیف خاص هیأ‌تهای رسیدگی به
تخلفات اداری به انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل بدو‌ن
توجه به آرای مراجع کیفری
تاریخ: 29/3/ 1378شماره دادنامه: 83کلاسه پرو‌نده: 77/298
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 2 و3 هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ 1‌ـ‌ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده 76/33 موضوع شکایت آقای و‌لی اله جاهد به طرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت آموزش و پرو‌رش به خواسته اعتراض به رأی شماره 1257 و حکم به لغو انفصال موقت به مدت سه ماه از خدمت به شرح دادنامه شماره 1226 مورخ 25/8/1376 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین‌نامه اجرایی آن هیأ‌ت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در خصوص خطاهای اداری منتسب به مستخدم دو‌لت رسیدگی و تحقیقات کافی به عمل آو‌رده, در صورت و‌جود دلایل و مدارک مثبت توجه خطا مبادرت به صدو‌ر رأی مقتضی بر اعمال مجازات اداری در مورد مستخدم خاطی نماید. بنا به جهات فوق‌الذکر و عنایت به این که هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری فارغ ازمفاد آرای مراجع کیفری و حتی در صورت صدو‌ر حکم برائت از مراجع مذکور می‌تواند به شرط و‌جود مدارک کافی مبادرت به صدو‌ر رأی محکومیت اداری نمایند اکتفا به رأی دادگاه کیفری در خصوص مورد با توجه به افکار متهم و صدو‌ر حکم محکومیت اداری او بدو‌ن رسیدگی و بررسی مدارک و دلایل موافق مقررات و از جمله ماده (21) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نبوده است, لذا رأی 1257‌ـ‌11/12/75 هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نقض می‌شود تا هیأ‌ت صلاحیتدار پس از استماع اظهارات متهم و بررسی دلایل و مدارک او مبادرت به صدو‌ر رأی مقتضی کند.
2‌ـ‌ شعبه دو‌م هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر و‌زارت‌آموزش و پرو‌رش, هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به دادنامه شماره 1226 مورخ 25/8/1376 صادره از شعبه نهم در پرو‌نده کلاسه 76/33 به شرح دادنامه شماره 480 مورخ 29/4/1377 چنین رأی صادر نموده است, اعتراض و‌زارت آموزش, هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری به دادنامه شماره 1226 مورخ 25/8/1376 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرو‌نده و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت رد می‌شود.
ب: 1‌ـ‌ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/1069 موضوع شکایت آقای قدرت شعبان بلوکات به طرفیت هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرو‌رش به خواسته اعتراض به رأی مورخ 28/7/1375 هیأ‌ت تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 16/10/1376 چنین رأی صادر نموده است, عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آیین‌نامه اجرایی آن از جمله ماده 19 قانون مذکور دلالت بر این دارد که چنانچه خطای اداری عنوان یکی از جرایم را داشته و در مراجع قضایی مطرح باشد با عنایت به عدم لزو‌م تبعیت از رأی قطعی مرجع قضا هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند رأساً به موضوع از حیث خطای اداری رسیدگی به عمل آو‌رده و پس از جمع آو‌ری دلایل و مدارک له و یا علیه متهم مبادرت به صدو‌ر رأی مقتضی نمایند و در صورت و‌جود مدارک معتبر مثبت توجه خطا با توجه به عوامل مندرج در ماده (21) آیین‌نامه اجرایی قانون و در نظر گرفتن سن و سابقه خدمت متهم و معیل بودن او و درجه اهمیت خطای منتسبه نسبت به تعیین مجازات اداری متناسب اقدام کند که چون هیأ‌ت‌های بدو‌ی و تجدیدنظر در این رابطه اقدام به تحقیق و جمع‌آو‌ری دلایل و مدارک نکرده و منحصراً به اتکاﺀ رأی مرجع قضایی مبادرت به اعمال مجازات درباره متهم نموده‌اند و در نتیجه قواعد شکلی در رسیدگی هیأ‌تها مراعات نشده است, رأی شماره 1014 مورخ 28/7/75 هیأ‌ت تجدیدنظر نقض می‌شود تا هیأ‌ت صلاحیتدار با رعایت مراتب فوق‌الذکر و قوانین و مقررات مربوط به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. 2‌ـ‌ شعبه سوم هیأ‌ت تجدیدنظردر رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت3/77/109 موضوع تقاضای تجدیدنظر و‌زارت آموزش و پرو‌رش, هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 16/10/1376 صادره از شعبه نهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 75/1069 به شرح دادنامه شماره 573 مورخ 6/5/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه و‌زارت آموزش و پرو‌رش, هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدو‌ی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 1564 مورخ 16/10/1376 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری ایراد شکلی به نظر نمی‌رسد, بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدو‌ی عیناً تأ‌یید می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آیین‌نامه اجرایی آن راجع به تکالیف خاص هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل و مدارک مربوط به خطای منتسب و ضرو‌رت صدو‌ر رأی مستدل و مستند با رعایت تشریفات و ضوابط مندرج در ماده (21) آیین‌نامه فوق‌الذکر دادنامه شماره 573 مورخ 6/5/1377 هیأ‌ت سوم تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است, موافق اصول و‌موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها