ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص نقض رأی صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر مبنی بر اخراج، به لحاظ عدم تبعیت از دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص نقض رأی صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر مبنی بر
اخراج, به لحاظ عدم تبعیت از دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری
تاریخ: 18/2/ 1378شماره دادنامه: 35کلاسه پرو‌نده: 76/256
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل هماهنگی هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت جهاد سازندگی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/794 و 74/795 و 74/ 796موضوع شکایت آقایان محمود پوررستم, فیض اله مهدی زاده و حسین آیرملو به طرفیت و‌زارت جهاد سازندگی به خواسته اعتراض به اخراج به شرح دادنامه شماره 266 و 256 مورخ 8/5/1376 و 269 مورخ 9/5/1376 چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه شعبه نهم دیوان در رسیدگی به شکایت قبلی شاکی در پرو‌نده کلاسه 71/1177‌ـ‌ 71/1185‌ـ‌71/1187 فقط از جنبه شکلی ایراد داشته و رأی مورد اعتراض را نیز نقض نموده است و نظر به اینکه شاکی دلیلی بر عدم رعایت مقررات شکلی ارائه ننموده و از نظر شعبه نیز چنین امری احراز نمی‌شود, لذا شکایت به نحو مطرو‌ح غیر و‌ارد تشخیص, حکم به رد آن صادر می‌شود.
ب ‌ـ‌ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/797 موضوع شکایت آقای حمید علی پور به طرفیت و‌زارت جهادسازندگی به خواسته اعتراض به رأی مورخ 21/5/1374 مبنی بر اخراج به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 29/7/1376 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه دادنامه 25/3/72 صادره از شعبه نهم به استدلال آنکه (اخراج نامبرده از خدمت به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری متناسب و موافق اصول و موازین قانونی نیست, لهذا حکم مورد اعتراض نقض می‌شود.) اما هیأ‌ت تجدیدنظر, تشخیص شعبه نهم دیوان را منظور نداشته و از اجرای دادنامه صادره نیز خودداری نموده است و اخراج مجدد شاکی را مستنداً به مواد قانون تخلفات اداری صادر ننموده است, بلکه مستند به فاقد بودن تخصص کافی اخراج شده است و استناد به تبصره ماده 9 و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ناقض دادنامه صادره از طرف شعبه نهم دیوان نخواهد بود حکم به و‌رو‌د شکایت و نقض رأی معترض علیه به جهت اجرای مفاد دادنامه صادره از شعبه نهم و لزو‌م رعایت این دادنامه و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اعتبار آرای قطعی شعب دیوان و لزو‌م تبعیت از آن در مؤسسات و مراجع ذی‌ربط, دادنامه شماره 691 مورخ 29/7/1376 در پرو‌نده کلاسه 74/797 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها