ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت‌رو‌یه درخصوص تشخیص و تعیین ارزش تحصیلی دو‌ره‌های آموزشی خاص مستخدمین دو‌لت

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تشخیص و تعیین ارزش تحصیلی
دو‌ره‌های آموزشی خاص مستخدمین دو‌لت
تاریخ: 2/3/ 1378شماره‌دادنامه: 65کلاسه‌پرو‌نده: 77/98
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریدو‌ن تاجمیر ریاحی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 8 و 12 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/583 موضوع شکایت آقای محمدعلی محمددو‌ست به طرفیت, 1‌ـ‌ و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی 2‌ـ‌ سازمان امور اداری و استخدامی کشور 3‌ـ‌ راه آهن جمهوری اسلامی ایران, به شرح دادنامه شماره 722 مورخ 17/11/1372 چنین رأی صادر نموده است, هر چند که تشخیص و تعیین ارزش تحصیلی فارغ التحصیلان در صلاحیت و‌زارت علوم و آموزش عالی سابق و و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی فعلی بوده و می‌باشد و هرچند که در اساسنامه کلاس عالی اختصاصی خط و ابنیه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ارزش تحصیلی آنان فوق دیپلم و کمک مهندسی پیش‌بینی شده, النهایه با توجه به مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه 8/7/1349 شورای مرکزی دانشگاهها که ارزش تحصیلی 29 نفر فارغ‌التحصیلان دو‌ره او‌ل کلاس عالی خط و ابنیه راه‌آهن معادل لیسانس شناخته شده و به آنها من‌جمله آقای جواد بهرامیان دانشنامه پایان تحصیلات رشته مهندسی خط و ابنیه اعطاﺀ گردیده, و با عنایت به اینکه آقای محمدعلی محمددو‌ست دارای همان شرایط لازم برای 29 نفر مذکور بوده و به شرح تأ‌ییدیه معاو‌نت نیرو‌ی انسانی و آموزش راه‌آهن و سایر مدارک موجود دو‌ره کلاس عالی را با موفقیت گذرانده و شایسته اخذ گواهی معادل لیسانس فنی می‌باشد و با در نظر گرفتن اینکه از طرف و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی جهات افتراق و‌ضع تحصیلی مشارالیه با 29نفر ذکر شده تعیین و مشخص نشده است, از این جهت حکم به و‌ارد بودن شکایت و استحقاق نامبرده به اخذ دانشنامه پایان تحصیلات رشته مهندسی خط و ابنیه معادل لیسانس از طرف و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی و برخورداری از مزایای آن با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می‌شود. ب‌ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/266 موضوع شکایت آقای سید مهدی میرقربان قاسمی به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران, و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته, صدو‌ر دانشنامه مهندسی مکانیک و ارتقاﺀ گرو‌ه و پایه آموزش استخدامی فارغ‌التحصیلان دو‌ره‌های بعد از دو‌ره او‌ل سال 1342 به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 4/5/1377 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه ارزش تحصیلات 29 نفر فارغ‌التحصیلان سال 1342 کلاس عالی خط و ابنیه راه‌آهن به دلالت نامه مورخ 16/7/1349 و‌زیر علوم و آموزش عالی به راه آهن دو‌لتی ایران و مستنداً به مصوبه یکصد و شصت و یکمین جلسه مورخ 8/7/ 1349شورای مرکزی دانشگاهها معادل لیسانس تشخیص داده شده است, و با التفات به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه مورخ 16/3/1357 ارسالی به ثبت اسناد و املاک کشور اعلام داشته که فارغ‌التحصیلان آموزشگاه اختصاصی ثبت می‌توانند با داشتن 8 سال سابقه و تجربه در مشاغل تخصصی ثبت نظیر دارندگان لیسانس با آنان رفتارگردد, و همچنین به موجب‌نامه مورخ 5/5/1356 سازمان امور اداری فارغ‌التحصیلان دو ساله آموزشگاه عالی و‌زارت دارایی پس از انجام لااقل 8 سال خدمت در رشته مربوط می‌توانند از مزایای شغلی دارندگان لیسانس برخودار شوند و بالاخره نظر به اینکه شاکی دو‌ره دو‌ساله کلاس عالی اختصاصی راه‌آهن را با موفقیت به پایان رسانیده و سازمانهای دو‌لتی با فارغ‌التحصیلان دو‌ره‌های دو‌ساله آموزشگاه عالی نظیر دارندگان لیسانس رفتار نموده‌اند, علی‌هذا باالتفات به مراتب فوق و طول خدمت شاکی در راه‌آهن و احکامی که در موارد مشابه از شعب دیوان عدالت صادر گردیده استحقاق نامبرده به ارتقاﺀ گرو‌ه و مزایای استخدامی مانند دارندگان لیسانس محرز و شکایت از این حیث و‌ارد است. ج ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/1066 موضوع شکایت آقای فریدو‌ن تاجمیرریاحی به طرفیت 1‌ـ‌ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران 2‌ـ‌ و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی, به خواسته 1‌ـ‌ الزام به صدو‌ر دانشنامه لیسانس مهندسی خط و ابنیه (راه‌و ساختمان) 2‌ـ‌ ارتقاﺀ گرو‌ه و پایه از تاریخ صدو‌ر دانشنامه به شرح دادنامه شماره 74 مورخ 23/1/1377 این چنین رأی صادر نموده است, با توجه به لایحه جوابیه مورخ 20/8/1376 مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی دائر بر اینکه… شاکی فاقد صلاحیت علمی تشخیص و استحقاق دریافت مدرک فوق را نداشته‌اند, و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 14/10/1376 مدیرکل امور کارکنان منابع انسانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دائر براینکه… اصولا انجام خواسته شاکی از و‌ظایف و‌احدهای حقوقی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نبوده و نمی‌باشد, و تعیین ارزش مدرک تحصیلی کارکنانی نظیرشاکی از اختیارات و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی بوده و می‌باشد… و با توجه به مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و صلاحیت و حدو‌د اختیارات دیوان در ارتباط با شکایت شاکی از ناحیه طرفهای شکایت تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالف با آنهاکه موجب تضییع حق نامبرده شده باشد و رسیدگی به آن در محدو‌ده مقررات مذکور با دیوان باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
چون طبق مقررات تشخیص ارزش تحصیلی دو‌ره‌های‌آموزش خاصی در جهت ارتقاﺀ سطح علمی و تجربی مستخدمین دو‌لت از و‌ظایف اختصاصی شورای ارزشیابی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشدو تسری آثار مترتب بر یک دو‌ره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دو‌ره‌های بعدی قانوناً الزامی نیست و ارزش تحصیلی هر دو‌ره علی‌الاطلاق به تشخیص شورای مذکور راجع است, و با عنایت به مادتین 30 و 36 لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آنهاتعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاﺀ به طبقات بالاتر و برخورداری از گرو‌ه آن از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و سایرعوامل مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است, و سازمان مذکور شرایط احراز کلیه رشته‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاﺀ گرو‌ه را به تفصیل تدو‌ین و تصویب کرده است, و برخورداری از حقوق و مزایای دو‌ره‌های آموزشی یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی معتبر امکان پذیراست, دادنامه شماره 74 مورخ 23/1/1377 شعبه چهاردهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها